Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg danh mục hàng hóa NK không được gửi KNQ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6639/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 21/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020. Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

1. Thông báo Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến các doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu thuộc đơn vị quản lý và giao các Chi cục Hải quan niêm yết Quyết định này tại địa điểm làm thủ tục hải quan của Chi cục.

2. Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Quyết định, cụ thể: Hàng hóa của chủ hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho Doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba; hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 nêu trên không được gửi kho ngoại quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/09/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, báo cáo kịp thời và đề xuất biện pháp xử lý vướng mắc gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
– Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 6639.TCHQ-GSQL ngày 15.10.20 triển khai thực hiện Quyết định số 27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!