Địa chỉ người xuất khẩu trên C/O mẫu E khác với địa chỉ trên tờ khai hải quan (Công văn 6769/TCHQ-GSQL ngày 20/10/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6769/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1925/HQĐNg-GSQL ngày 6/10/2020 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về vướng mắc liên quan đến địa chỉ của người xuất khẩu trên C/O có số tham chiếu E200820631351032 khác với địa chỉ nhà xuất khẩu trên tờ khai, hóa đơn thương mại. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương, nội dung giải trình của Công ty và hồ sơ của lô hàng nhập khẩu gửi kèm, trường hợp không có nghi ngờ nào khác, cơ quan hải quan chấp nhận thông báo thay đổi địa chỉ của nhà xuất khẩu do nhà nhập khẩu cung cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!