DNCX nhận gia công cho DNCX khác (công văn 2492/GSQL-GQ2 ngày 15/08/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2492/GSQL-GQ2
V/v DNCX nhận gia công cho DNCX khác

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam.
(Địa chỉ: Đường E1, KCN Phố Ni A, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số 20190730/FCVN-VBTC ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt Nam về việc DNCX thực hiện hoạt động nhận gia công cho DNCX khác, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách đầu tư kinh doanh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

– Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì đối vi dự án đầu tư thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định 1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản Điều 5 Nghị định này, t chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, t chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đu tư, Luật doanh nghiệp”.

2. V thủ tục hải quan:

Đối với hàng hóa do DNCX thuê DNCX khác gia công: các DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi giao, nhận hàng hóa phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của B Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

3. Về việc thông báo cơ sở sản xuất:

Theo quy định tại điểm a.2 khoản 1 Điều 56 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) thì trường hp thông tin về cơ sở gia công, sản xut hàng hóa xut khu đã thông báo có sự thay đi thì tổ chức, cá nhân phải thông báo bổ sung thông tin thay đổi cho Chi cục hải quan quản lý thông qua Hệ thống theo mẫu số 20 Phụ lục II hoặc theo mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!