Đưa hàng từ khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất về KNQ (công văn 2491/GSQL-GQ5)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2491/GSQL-GQ5
V/v th tục đưa hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1896/HQLS-GSQL ngày 25/7/2019 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn thủ tục đưa hàng hóa xuất khẩu đã thông quan đang trong khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất đưa vào gửi kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất để lưu giữ, bảo quản chờ xuất khẩu; căn cứ khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan, căn cứ khoản 1 Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma thực hiện:

1. Về thủ tục hải quan đưa hàng hóa từ khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất về kho ngoại quan: Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan đưa vào kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất theo hình thức vận chuyển độc lập theo quy định tại Điều 50, Điều 51b, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính;

2. Về công tác giám sát hải quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại Điều 50, Điều 51b, Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Link tải về:

CV 2491.GSQL-GQ5 thủ tục đưa hàng hóa XK đã TQ đang trong KVGS HQ tại CK xuất đưa vào gửi kho ngoại quan tại CK xuất để lưu giữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!