Dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của DNCX (công văn 226/GSQL-GQ2 ngày 22/1/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 226/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục cho DNCX

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam.
(Lô E1, E2, KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre)

Trả lời công văn số NTPV-A-CV-18-003 ngày 18/12/2018 của Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam về loại hình nhập khẩu dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã loại hình nhập khẩu dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao của DNCX

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng chế xuất và hướng dẫn sử dụng mã loại hình tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì trường hợp DNCX nhập khẩu công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế, thiết bị nhưng không đủ điều kiện tạo tài sản cố định, vật tư tiêu hao để phục vụ cho hoạt động của nhà xưởng tại DNCX sử dụng mã loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất. Doanh nghiệp chế xuất có trách nhiệm theo dõi, lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc sử dụng các loại hàng hóa này theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán, theo quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam thực hiện đúng quy định nêu trên.

2. Về việc thanh lý dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao đã nhập khẩu của DNCX

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

Như vậy, Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam là DNCX khi thanh lý hàng hóa là dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao dùng thay thế cho máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất phải thực hiện thanh lý theo các hình thức nêu trên. Về thủ tục, hồ sơ thanh lý đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3. Về việc báo cáo quyết toán đối với hàng hóa là dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao dùng thay thế cho máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu phải thực hiện báo cáo quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ quy định điểm c khoản 4 Điều 12 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 thì hàng hóa hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ quy định điểm b khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên hàng hóa là dụng cụ, công cụ, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao nhập khẩu phục vụ sản xuất, khi thực hiện thủ tục hải quan thuộc đối tượng không chịu thuế thì phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng theo quy định nêu trên. Mẫu biểu Báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan theo mẫu số 25 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC thông qua hệ thống (mẫu số 15/BCQT-NVP/GSQL nếu là mẫu giấy).

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH MTV Nidec Tosok Precision Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Mai Xuân Thành – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!