Gia hạn thời hạn TN-TX các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá (Công văn 1469/BCT-CN ngày 23/03/2022)

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1469/BCT-CN
V/v gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty Thuốc lá Thăng Long

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Tng công ty Thuốc lá Việt Nam;
– Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Trả lời Công văn số 741/TLVN-CLKHKD ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Tng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và hồ  kèm theo về đề nghị gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ch trương để Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long được gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất 02 dây chuyền cuốn – ghép đu lọc YJ14-YJ23 và 01 dây chuyền đóng bao YB43A được tạm nhập theo Công văn số 86/BCT-CN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương, theo Hợp đồng mượn thiết bị số 01-2017/HĐ-TLTL-OGT ngày 21 tháng 6 năm 2017, Phụ lục số 01/PLHĐ/TLTL-OGT ngày 22 tháng 02 năm 2018, Phụ lục số 02 ngày 04 tháng 10 năm 2021 giữa Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long và Công ty Oriental General Trading INC đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Các nội dung khác tại Công văn số 86/BCT-CN ngày 05 tháng 01 năm 2018, Công văn số 5198/BCT-CN ngày 29 tháng 6 năm 2018, Công văn số 10626/BCT-CN ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương không thay đi và là bộ phận không tách rời của Công văn này.

3. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long có trách nhiệm:

– Rút kinh nghiệm, nghiêm túc thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất máy móc thiết bị kịp thời theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với cơ quan hải quan về việc chậm trễ gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất.

– Ch được sử dụng các dây chuyền, thiết bị nói trên phục vụ xuất khẩu, không làm tăng năng lực sản xuất thuốc lá tiêu thụ trong nước.

– Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng, công sut hoạt động, tác động tới môi trường của các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương vấn đề phát sinh (nếu có).

– Không được sử dụng máy móc, thiết bị nêu trên theo quy định của pháp luật khi Giy phép sản xuất sn phẩm thuốc lá hết hạn hoặc không đủ điều kiện cấp lại hoặc bị thu hồi.

– Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan, đm bo không tăng năng lực sn xuất sn phm thuc lá tiêu thụ trong nước, báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– UBQLVNN;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

Link tải về:

CV 1469.BCT-CN ngày 23.3.22 gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!