Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX (công văn 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4199/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam tượng chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp nội địa là nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính (Nhà thầu chính là doanh nghiệp nội địa trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư (doanh nghiệp trong khu phi thuế quan)) để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị theo kết quả đấu thầu cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

2. Về thuế GTGT

Căn cứ Điều 2 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Căn cứ Điều 3 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.

Căn cứ Điều 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Trường hợp nhà thầu là doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định về pháp luật thuế, hướng dẫn nêu trên, kiểm tra, rà soát trường hợp doanh nghiệp nội địa là nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính (Nhà thầu chính là doanh nghiệp nội địa trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư (doanh nghiệp trong khu phi thuế quan)) để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp chưa kê khai, nộp thuế tại khâu nhập khẩu thì cơ quan hải quan thực hiện truy thu thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế và văn bản pháp luật liên quan.

Báo cáo kết quả rà soát về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu – bản fax gửi theo số 02439.440.630), trước ngày 15/9/2021. Đề nghị gửi trước bản mềm theo địa chỉ: hoadtt@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

Link tải về:

CV 4199.TCHQ-TXNK ngày 27.8.21 hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!