Hs code Chì cân bằng mâm xe ô tô (công văn 6057/TCHQ-TXNK ngày 2/7/2015)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6057/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Chì cân bằng mâm xe ô tô

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị vướng mắc liên quan đến phân loại mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô tô”. Để thống nhất việc thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải 1(g) phần XV Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 87.08 – Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05;

Mặt hàng “Chì cân bằng mâm xe ô tô” được sản xuất để gắn lên vành ô tô, đảm bảo sự cân bằng động của bánh xe khi chạy, là một bộ phận của cụm bánh xe, phù hợp để sử dụng duy nhất và chủ yếu cho vành xe, thuộc nhóm 87.08 – Bộ phận và phụ kiện của xe có động cơ thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05; phân nhóm 8708.70 – Cụm bánh xe và bộ phận và phụ kiện của chúng, phân nhóm – – Loại khác, mã số cụ thể tùy theo từng chủng loại xe từ nhóm 87.01 đến 87.05.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!