Hs code tủ kết đông lạnh 2 ngăn có kính 8418 (công văn 862/TCHQ-TXNK ngày 14/02/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 862/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tủ kết đông lạnh 2 ngăn, có kính

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 11878/HQHP-TXNK ngày 30/08/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc phân loại các mặt hàng tủ kết đông lạnh 2 ngăn, có kính. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 11878/HQHP-TXNK, các mặt hàng model SKF-350D (dung tích 350 lít), model SKF-400D (dung tích 400 lít), model SKF-500D (dung tích 500 lít), model SKF-600D (dung tích 600 lít) và model SKF-600.DI (dung tích 600 lít) có mô tả: Tủ kết đông lạnh liên hợp cửa trên, 2 cửa, 1 ngăn mát và 1 ngăn đông, gas R600a, hiệu Sumikura, gồm 2 cửa trên bên trong cánh cửa có kính kéo mở hai bên, có 2 ngăn riêng biệt, nhiệt độ ngăn mát từ 0 độ C đến 10 độ C, nhiệt độ ngăn đông lạnh ≤ -18 độ C, dùng điện 220v-50Hz, gas R600a,

2. Đặc điểm các mặt hàng nêu trên (gồm: model SKF-350D, model SKF- 400D, model SKF-500D, model SKF-600D, model SKF-600.D) phù hợp phân loại nhóm 84.18, phân nhóm “- – Loại sử dụng trong gia đình”, mã số 8418.10.19– – – Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Kiểm định Hải quan (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (My -3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

CV 862.TCHQ-TXNK ngày 14.2.20 phân loại tủ kết đông lạnh 2 ngăn, có kính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!