Hs code xe đạp điện 8711.90 (công văn 1833/TCHQ-KTTT ngày 25/04/2003)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1833/TCHQ-KTTT
V/v mã số tính thuế NK xe đạp chạy điện ắc quy

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003

 

Kính gửi: – Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng
– Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời fax số 12 ngày 18/04/2003 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng và công văn số 350/HQLS-NV ngày 17/04/2003 của Cục Hải quan Lạng Sơn về mã số tính thuế nhập khẩu xe đạp điện (chạy điện ắc quy), Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ vào các Quyết định sửa đổi, bổ sung số 41/2000/QĐ-BTC ngày 17/03/2000 và 144/2002/QĐ-BTC ngày 22/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 8711, nhóm 8712); thì:

1. Mặt hàng các loại xe đạp có gắn máy phụ trợ (xe đạp có gắn động cơ bổ trợ) thì thuộc nhóm 8711. Theo đó, Xe đạp điện (chạy bằng ắc quy) thuộc mã số 8711.90.00– thuế nhập khẩu ưu đãi 100% (một trăm phần trăm).

2. Mặt xe đạp không gắn động cơ thuộc nhóm 8712.00.20 hoặc mã số 8712.00.90 – thuế  suất thuế nhập khẩu ưu đãi 80% (tám mươi phần trăm).

Tổng Cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện theo đúng quy định./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG

                                           Nguyễn Văn Cẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!