Hs code Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4L-14R 9032.10.10 (thông báo 695/TB-TCHQ ngày 26/1/2016)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 695/TBTCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK – Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2834/TB-PTPL ngày 29/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bộ điều khiển nhiệt độ (cảnh báo nhiệt an toàn cho thiết bị) TZN4L-14R (mục 45 tờ khai).

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Autonics Vina. Địa chỉ: 400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. Hồ Chí Minh. Mã số thuế: 0312556385.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10052260633/A41 ngày 20/08/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đu tư – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thiết bị tự động điu chỉnh n định nhiệt độ theo chương trình cài đặt. Dùng điều khiển trong các máy gia công nhiệt, máhấp sấy, máy ép nhựa v.v. Có các đặc điểm và thông số kỹ thuật chính: Điu khiển nhiệt độ loại PID (chức năng Auto-tuning PID kép); hiển thị 4 chữ số LED 7 đoạn (PV: 9,8 x 14,2 mm, SV: 8,0x10,0mm); tín hiệu của chức năng truyền vào (13 kiểu) theo lựa chọn điện áp, dòng điện, cảm biến nhiệt độ; tín hiệu điều khiển ra loại Relay, một ngõ phụ Eventvà kết nối truyền tín hiệu được theo RS585; có chức năng cảnh báo; kích c W96mm H96mm; nguồn điện 100-240VAC 50/60Hz. Tên thương mại: Rotary Encoder. Model: TNZ4L-14R; Hiệu: Autonics. Made in Korea.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Thiết bị tự động điu chỉnh n định nhiệt độ theo chương trình cài đặt. Dùng điều khiển trong các máy gia công nhiệt, máy hp sy, máy ép nhựa v.v. Có các đặc điểm và thông số kỹ thuật chính: Điều khin nhiệt độ loại PID (chức năng Auto-tuning PID kép); hin thị 4 chữ số LED 7 đoạn (PV: 9,8 x 14,2 mm, SV: 8,0x10,0mm); tín hiệu của chức năng truyền vào (13 kiểu) theo lựa chọn điện áp, dòng điện, cảm biến nhiệt độ; tín hiệu điều khiển ra loại Relay, một ngõ phụ Eventvà kết nối truyền tín hiệu được theo RS585; có chức năng cảnh báo; kích c W96mm H96mm; nguồn điện 100-240VAC 50/60Hz. Tên thương mại: Rotary Encoder. Model: TNZ4L-14R; Hiệu: Autonics. Made in Korea.
thuộc nhóm 90.32 “Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự độngphân nhóm 9032.10 – Bộ ổn nhiệt, mã số 9032.10.10 – – Hoạt động bằng điện, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Tng cục trưởng (để b/cáo);

– Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
– Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh);
– Trung tâm PTPL HH XNK và Chi nhánh;
– Công ty TNHH Autonics Vina; (400 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q.7, TP. HCM);
– Website Hải quan;

– Lưu: VT, TXNK-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Link tải về:

Thông báo 695.TB-TCHQ ngày 26.1.16 Bộ điều khiển nhiệt độ TZN4L-14R 9032.10.10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!