Hs code điện thoại bàn 8517 (Công văn 822TCHQ/GSQL ngày 04/03/2005)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
—–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-

Số: 822TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4591/HQTP-NV ngày 30.11.2004 của Cục Hải quan Thành phố về việc phân loại mặt hàng điện thoại Internet hiệu Netphone, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; tham khảo chú giải chi tiết HS 2002 thì:

– Điện thoại internet ở dạng điện thoại có dây (điện thoại hữu tuyến) hay tổ hợp điện thoại có dây (máy mẹ) và điện thoại cầm tay không dây (máy con) thuộc nhóm 8517, mã số 8517.19.10;

– Điện thoại internet, dạng không dây để sử dụng cho gọi điện thoại internet thuộc nhóm 8525, mã số 8525.20.20.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo TCHQ;
– Lưu: VT; GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!