Hs code ghế hội trường 9401 (công văn 5837/TCHQ-TXNK ngày 23/06/2016)

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5837/TCHQ-TXNK
V/v thông tin mặt hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Mỹ Á.
(Địa chỉ: 188 ph Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03-16/CV-MYA ngày 06/6/2016 của Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Mỹ Á về việc áp mã HS và áp thuế nhập khẩu mặt hàng lô ghế hội trường, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn nêu trên của Công ty không kèm theo hồ sơ và các tài liệu liên quan, do vậy Tổng cục Hải quan trả lời các vấn đề theo đề nghị của Công ty trên cơ sở nguyên tắc áp dụng văn bản liên quan, cụ thể:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa Xuất nhp khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 15/11/2015 của Bộ Tài Chính:

Nhóm 94.01 áp dụng cho các hàng hóa có mô tả: Ghế ngồi (trừ các loại thuộc nhóm 94.02), có hoặc không chuyển được thành giường, và bộ phận của chúng”.

Căn cứ nội dung nhóm 94.01, theo thông tin Công ty cung cấp mặt hàng là ghế hội trường (khung bng kim loại, có bọc đệm), qua hình ảnh kèm theo công văn cho thấy mặt hàng còn có lưng tựa và thành ghế hai bên bằng gỗ. Do vậy, thông tin Công ty cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định phân loại mặt hàng vào mã số cụ thể.

2. Căn cứ Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018, trường hợp mặt hàng được nhập khẩu trực tiếp từ nước xuất khẩu là Hàn Quốc đến Việt Nam thỏa mãn các điều kiện tại Điều 2 Thông tư 167/2014/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt AKFTA.

Đề nghị Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Mỹ Á xác định bản chất hàng hóa thực tế dự định nhập khẩu, căn cứ các hướng dn và tham khảo các văn bản nêu trên tại trang web www.customs.gov.vn để áp dụng thuế suất cho hàng hóa và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Đồ gỗ nội thất Mỹ Á được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
 PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

– Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!