Hs code tủ đông lạnh bảo quản 8418 (công văn 1068/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2009)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: 1068/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng tủ đông lạnh bảo quản

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 63/HQHP-NV ngày 06/01/2009 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đề nghị hướng dẫn việc phân loại hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng tủ đông lạnh bảo quản hiệu TOWASHI do Công ty TNHH thương mại Thành Công nhập khẩu thuộc tờ khai số 17631, NKD/KVII ngày 13/9/2008 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực II, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, mặt hàng tủ đông lạnh bảo quản hiệu TOWASHI:

Loại tủ đứng, mặt kính, có lắp thiết bị làm lạnh, dung tích 618 lít và 818 lít thuộc nhóm 8418, mã số 841850.90.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30%.

Loại tủ ngang, có lắp thiết bị đông lạnh, có dung tích trên 200 lít nhưng không quá 900 lít thuộc nhóm 8418, mã số 841830.00.90, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Cẩn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!