Hs code Tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh 8418.10.11 (công văn 878/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 878/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “tủ đông lạnh”

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tnh, thành ph.

Ngày 10/12/2015 Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số (XĐTMS) số 11672/TB-TCHQ cho mặt hàng “T đông lạnh” theo đề nghị ca Công ty cổ phần Nagakawa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm a Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Ph;

Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã s, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực ti đa không quá 03 năm kể từ ngày Tng cục trưởng Tng cục Hi quan ký ban hành”.

Tính tới thời điểm hiện tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015 nêu trên ca Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực.

2. Căn cứ Thông tư s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra cht lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đi, b sung một s nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến Ban thư ký ca Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tại văn bản số 20NL0152E-LC ngày 19/11/2020;

Tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015, mặt hàng do Công ty cổ phần Nagakawa đề nghị việc xác định trước mã số, có mô tả: “Tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh, mỗi ngăn có 1 cánh cửa có kính bên trong, loại cửa trên, v tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, ruột tủ làm bằng nhôm sơn tĩnh điện điều chnh nhiệt độ bằng điều khiển cơ, hoạt động bằng điện, nhiệt động ngăn đông  – 18°C, nhiệt độ ngăn lạnh -6°C đến 9°C, dung tích 207 lít, kích thước thân tủ (1069 x 560 x 876,5)mm. (Model: NA3015HD; Nhà sản xut: HISENSE RONSHEN (GUANDONG) FREEZER CO.,LTD)”.

Qua xem xét, Tng cục Hải quan xác định lại mã s cho mặt hàng “Tủ đông lạnh” nêu trên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10 “- T kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt”, phân nhóm “- – Loại sử dụng trong gia đình”, mã số 8418.10.11 – – – Dung tích không quá 230 lít”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (đ
ể báo cáo);
 Cục KĐHQ (để biết);
– Công 
ty cổ phần Nagakawa Việt Nam (Tầng 2, s 96A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội) (để biết);
– Lưu: VT
, TXNK (My- 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!