Hướng dẫn cột 9 mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL (công văn 223/GSQL-GQ2 ngày 22/01/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 223/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn lập BCQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh.
(59 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/CV/BCQT2018 ngày 14/01/2019 của Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh về việc hướng dẫn khai chỉ tiêu thông tin trên mẫu báo cáo quyết toán mẫu số 15/BCQT-NLVT/GSQL ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hướng dẫn cột 9-Xuất kho để sản xuất tại mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp tổ chức, cá nhân chưa thực hiện cung cấp thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này với cơ quan hải quan thì định kỳ báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu với cơ quan hải quan theo năm tài chính. Tổ chức, cá nhân nộp báo cáo quyết toán chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho Chi cục Hải quan thông báo cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 56 Thông tư này thông qua Hệ thống.

Theo hướng dẫn tại cột 9-Xuất kho để sản xuất phần hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC: Là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế đưa vào để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bao gồm cả phần nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại.

Như vậy căn cứ quy định nêu trên Công ty có trách nhiệm nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho cơ quan hải quan và tại cột 9 mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL thể hiện lượng nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu đã xuất kho để đưa vào gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu (bao gồm lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho đã cấu thành sản phẩm đã được xuất khẩu đi; lượng nguyên liệu, vật tư xuất kho đưa vào sản xuất sẽ cấu thành hoặc chưa cấu thành bán thành phẩm, thành phẩm chưa xuất khẩu đi và cả lượng nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công lại). Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan làm rõ hướng dẫn để Công ty được biết và đề nghị Công ty nghiên cứu phần mô tả ghi chú tại mẫu số 25 Phụ lục Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC (hoặc phần hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL nếu mẫu giấy) để tổng hợp số liệu lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

2. Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính: “Tổ chức, cá nhân lập báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu theo hình thức nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản phẩm.” là quy định nguyên tắc lập báo cáo quyết toán liên quan đến chỉ tiêu mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm được hướng dẫn chi tiết tại chỉ tiêu số 25.6-Mã nguyên liệu, vật tư mẫu số 25, chỉ tiêu số 26.6 mẫu số 26 Phụ lục Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC (hoặc phần hướng dẫn lập mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL, 15a/BCQT-SP/GSQL nếu mẫu giấy).

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế Dương Minh biết, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!