Hướng dẫn nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo (công văn 3954/GSQL-GQ2 ngày 06/12/2018)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3954/GSQL-GQ2
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3280/HQHCM-GSQL ngày 13/11/2018 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc, vướng mắc thực hiện Nghị định 107/2018/NĐ-CP , Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh.

Căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 9 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức như sau:

“2. Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a) Giấy phép;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện;

c) Chứng chỉ hành nghề;

d) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

đ) Văn bản xác nhận;

e) Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản này.

g) Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này…

3. Mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp các văn bản quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều này…”.

2. Quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài:

Điều 25 Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo quy định: “1. Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP được tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, không cần đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định Nghị định này, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

2. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trước khi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực tiếp tục được hoạt động theo giấy phép đã được cấp”.

Đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công Thương) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Mai Xuân Thành – P.TCT (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ2 (3b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!