Khai số tiếp nhận hợp đồng gia công/ phụ lục hợp đồng gia công lại (công văn 2535/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2535/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn khai tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc khai số tiếp nhận hợp đồng, phụ lục hợp đồng gia công để đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ. Về việc này, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 56 và hướng dẫn tại mẫu số 01, số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 và phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các đơn vị thực hiện như sau:

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có hoạt động gia công khai số tiếp nhận hợp đồng gia công tại chỉ tiêu 1.38.Giấy phép nhập khẩu thuộc mẫu số 01 hoặc chỉ tiêu 2.33.Giấy phép xuất khẩu thuộc mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Trường hợp, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phụ lục hợp đồng gia công thì hướng dẫn doanh nghiệp khai số tiếp nhận hợp đồng gia công và số tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công tại chỉ tiêu giấy phép nhập khẩu/ giấy phép xuất khẩu nêu trên. Trường hợp, số lượng phụ lục hợp đồng gia công vượt quá số lượng cho phép khai tại chỉ tiêu giấy phép nhập khẩu/ giấy phép xuất khẩu thì khai số tiếp nhận phụ lục hợp đồng gia công tại chỉ tiêu phần ghi chú.

– Cục Giám sát quản lý về hải quan xây dựng bài toán nghiệp vụ và Cục Công nghệ thông tin & Thống kê Hải quan nghiên cứu giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo hệ thống khi thực hiện đề án “Thuê dịch vụ CNTT thực hiện hải quan số” đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ;
– Lưu: VT, GSQL
 (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!