Loại hình E31 đã thay đổi mục đích sử dụng (A42) sau đó đưa đi gia công lại (công văn 1580/TCHQ-TXNK ngày 06/04/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1580/TCHQ-TXNK
V/v hàng nhập khẩu để SXXK thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0492/HQĐNa-TXNK ngày 23/3/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về hoàn thuế nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu (E31) đã thay đổi mục đích sử dụng (A42) đưa đi gia công một phần, nhận lại sau đó xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoàiVề vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 thì: “Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13”.

Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu sử dụng mã loại hình E31.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu (loại hình E31) đã chuyển mục đích sử dụng (loại hình A42) không thuộc đối tượng điều chỉnh của khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị quyết số 178/NQ-CP , sau đó đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và cũng không thuộc trường hợp được xử lý theo công văn số 879/TCHQ-TXNK ngày 23/02/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK
 (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

Link tải về:

CV 1580.TCHQ-TXNK ngày 6.4.21 hàng SXXK (E31) thay đổi MĐSD A42, sau đó đưa đi GC lại thì ko dc miễn or hoàn thuế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!