Nghị quyết 29/NQ-CP ngày 08/03/2022 Về việc phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 29/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

 

 

 
NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 15/TTr-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2022,

 

QUYẾT NGHỊ :

 

Điều 1. Đồng ý về nguyên tắc Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022 (Danh mục AHTN 2022) và Kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2022.

Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung đầy đủ của Danh mục AHTN 2022 bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, phù hợp với các quy định pháp luật trong nước và cam kết quốc tế; thông báo Danh mục AHTN 2022 tới các Bộ và cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Danh mục AHTN 2022 nêu trên.

Điều 3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

– Các Bộ: NG, TP, CT, XD, YT, KHĐT,

QP, VHTTDL, TTTT, NNPTNT, KHCN,

TNMT, CA, GDĐT,GTVT, LĐTBXH;

– Các cơ quan: NHNNVN, VCCI;

– VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,

PCN Cao Huy, các Vụ: KTTH, PL, TH;

– Lưu: VT, QHQT(2).đh

 

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!