Nhãn hàng hóa đối với nguyên liệu, linh kiện SXXK (Công văn 408/TCHQ-GSQL ngày 10/02/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 408/TCHQ-GSQL
V/v ghi nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của doanh nghiệp nêu vướng mắc liên quan đến ghi nhãn hàng hóa khi thực hiện quy định tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng hóa là quà biếu, quà tặng:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng quà biếu, quà tặng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nêu trên phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo các quy định tại Nghị định này.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là linh kiện:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, không thể hiện được các nội dung bắt buộc trên hàng hóa thì trên bao bì thương phẩm của hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn và nhãn phải thể hiện các nội dung bắt buộc theo quy định tại mục 2 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Chi nhánh Công ty liên doanh
TNHH Nippon Express tại Hà Nội;
(Đ/c: Tầng 17, Tháp Hòa Bình,
106 Hoàng Quốc Việt, 
Cầu Giấy, Hà Nội)
– Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 408.TCHQ-GSQL ngày 10.2.22 nhãn hàng hóa hàng SXXK, quà biếu tặng, linh kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!