Nhập A12, E31 và xuất E62 nếu sản phẩm có thuế xuất khẩu thì nộp thuế xuất khẩu (công văn 4478/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4478/TCHQ-TXNK
V/v thuế xuất khẩu hàng hóa SXXK

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Icel Logistics.
(Tầng 12A, tháp A, tòa nhà Handiresco, số 521 đường Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 24/8/2021 của Công ty TNHH Icel Logistics đề nghị hướng dẫn việc xử lý thuế xuất khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài (theo loại hình A12, E31) để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định về các trường hợp miễn thuế thì không có quy định trường hợp miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 thì “g) Sản phẩm xuất khẩu tại chỗ không được miễn thuế xuất khẩu. Người xuất khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ và kê khai nộp thuế xuất khẩu theo mức thuế suất và trị giá của sản phẩm xuất khẩu tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phải là doanh nghiệp chế xuất) nhập khẩu nguyên liệu phôi nhôm hợp kim từ nước ngoài (mã loại hình A12, E31) để sản xuất thanh nhôm định hình xuất khẩu (có thuế suất thuế xuất khẩu) thì khi doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thanh nhôm định hình ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu (mã loại hình E62) phải kê khai và nộp thuế xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Icel Logistics biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tư
ng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KTCỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

TrầBằng Toàn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!