Nhôm phế liệu xuất khẩu để thuê nước ngoài gia công (công văn 1188/TCHQ-TXNK ngày 15/03/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1188/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhôm phế liệu xuất khẩu để gia công

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam.
(Số 2 Đường 18, VSIP 
IIA, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20210120/TBCBall-XNK ngày 20/01/2021 của Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam kiến nghị về chính sách thuế đối với mặt hàng phế liệu nhôm xuất khẩuVề việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế.

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: “Hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khu được min thuế xuất khẩu và thuế nhập khu tính trên phần trị giá của nguyên vật liệu xuất khẩu cấu thành sản phm gia công. Đối với hàng hóa xuất khu để gia công sau đó nhập khu là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.”

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/QH13 ngày 01/09/2016 thì: “Hàng hóa xuất khẩu đ gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa xuất khẩu để gia công thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu thì khônđược miễn thuế xuất khẩu.”

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: “Sản phm đặt gia công ở nước ngoài khi nhập khu trở lại Việt Nam được min thuế nhập khẩu đối với phn trị giá của nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công và phải chịu thuế đối với phần trị giá còn lại của sản phẩm theo mức thuế suất thuế nhập khu của sản phẩm gia công nhập khu”.

Theo hướng dẫn tại công văn số 11081/BTC-TCHQ ngày 18/8/2017 của Bộ Tài chính thì: “Doanh nghiệp xuất khẩu phế liệu, phế phẩm kim loại để gia công, thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, theo đó phế liu, phế phẩm kim loi thuc đối tượng chu thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế xuất khẩu.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liu để sản xuất lon nhôm, khi xuất khẩu phế liệu thu được trong quá trình sản xuất để thuê gia công ở nước ngoài thì phải nộp thuế xuất khẩu (không phân biệt nguồn gốc phế liệu trong nước hay nhập khu).

Về nội dung kiến nghị được áp dụng chung chính sách miễn thuế hiện hành như đối với hoạt động thuê gia công thông thường, Bộ Tài chính đã có công văn s 5159/BTC-TCHQ ngày 21/4/2017 lấy ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan về chính sách thuế đối với phế liệu xuất khẩu thuê gia công ở nước ngoài. Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Bộ Tài chính đã có công văn số 11081/BTC-TCHQ ngày 18/8/2017 gửi Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam.

Tng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Link tải về:

CV 1188.TCHQ-TXNk ngày 15.3.21 thuế nhôm phế liệu xk để gia công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!