Nộp thuế BVMT đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b (công văn 12128/BTC-CST ngày 01/09/2015)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12128/BTC-CST
V/v thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

 

Kính gửi:

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến thuế bảo vệ môi trường (sau đây viết tắt là BVMT) đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế BVMT quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

“3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)”.

– Tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế BVMT quy định về người nộp thuế như sau:

“1. Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này”.

– Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế BVMT quy định:

“2. Đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (ký hiệu là HCFC) quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại gas dùng làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và trong công nghiệp bán dẫn”.

– Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định:

“3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC), gồm cả dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp thì phải kê khai, nộp thuế BVMT.

Đối với chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC thì số lượng dung dịch HCFC tính thuế là số lượng dung dịch HCFC có trong số lượng chất hỗn hợp nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ được quy đổi ra đơn vị đo lường quy định tính thuế của dung dịch HCFC. Cách xác định như sau:

Số dung dịch HCFC tính thuế

=

Số lượng chất hỗn hợp nhập khẩu, sản xuất bán ra, tiêu dùng, trao đổi, tặng cho

x

Tỷ lệ phần trăm (%)dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp

Căn cứ tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tự tính toán, kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của việc tính toán, kê khai nêu trên.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nhập khẩu chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC; hoặc sản xuất chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC và đã bán ra, trao đổi, tặng cho, đưa vào tiêu dùng nội bộ trước thời điểm có hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này, mà chưa thực hiện kê khai hoặc đã kê khai nhưng chưa nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp thì thực hiện kê khai hoặc kê khai điều chỉnh, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp theo quy định của pháp luật về thuế BVMT và hướng dẫn tại công văn này.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế, Cục hải quan các địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ TN&MT;
– Bộ Công Thương;
– Bộ KH&CN;
– TCHQ, TCT, Vụ PC;
– Trang thông tin điện tử BTC, TCHQ, TCT;
– Công ty TNHH Ferroli Asean
(đ/c: Thạch Thất – Quốc Oai IZ, Thạch Thất, Hà Nội);
– Lưu: VT, Vụ CST(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

 

Link tải về:

CV 12128.BTC-CST ngày 1.9.15 Nộp thuế BVMT đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC-141b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!