Nộp thuế BVMT đối với dung dịch Polyol trộn sẵn HCFC-141b (công văn 14536/BTC-CST ngày 16/10/2015)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 14536/BTCCST
V/v thuế BVMT đối với dung dịch HCFC

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Oriken Polyurethanes Sdn Bhd (Malaysia) tại thành phố Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01/2015-ORK ngày 18/9/2015 của Văn phòng đại diện Oriken Polyurethanes Sdn Bhd (Malaysia) tại thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch Polyol trộn sẵn HCFC 141b, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường quy định về đối tượng chịu thuế như sau:

“3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)”.

 Tại khoản 1 và 3 Điều 9 Luật thuế bảo vệ môi trường quy định thời điểm tính thuế như sau:

“1. Đối với hàng hóa sản xuất bán ra, trao đổi, tặng cho, thời điểm tính thuế là thời điểm chuyn giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa

3. Đối với hàng hóa nhập khẩu, thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan…”.

– Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều ca Luật thuế bảo vệ môi trường quy định:

“2. Đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (ký hiệu là HCFC) quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường là loại gas dùng làm môi chất sử dụng trong thiết bị lạnh và trong công nghiệp bán dẫn”.

– Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định:

“3. Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) là nhóm chất gây suy giảm tầng ô dôn dùng làm môi chất lạnh sử dụng trong thiết bị làm lạnh và trong công nghiệp bán dẫn, được sản xuất trong nước, nhập khẩu riêng hoặc chứa trong các thiết bị điện lạnh nhập khẩu”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, trường hợp chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC được nhập khẩu hoặc sản xuất bán ra thì chỉ thu thuế bảo vệ môi trường đối với số lượng dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp chứa dung dịch HCFC.

Việc kê khai, tính thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế bảo vệ môi trường và hướng dẫn tại công văn s 12128/BTC-CST ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Văn phòng đại diện Oriken Polyurethanes Sdn Bhd (Malaysia) tại thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ ể báo cáo);
– TCT, TCHQ, Vụ PC;
– Lưu: VT, Vụ CST(4).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đinh Nam Thắng

 

Link tả về:

CV 4156.BTC-CST ngày 16.10.15 Nộp thuế BVMT đối với dung dịch Polyol trộn sẵn HCFC-141b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!