Thuế GTGT Ổ đẻ thủ công (công văn 1102/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:1102/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư. 

                                     (Thôn Huỳnh Mai, Xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định) 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 47/CV/2022 ngày 03/03/2022 của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư (Công ty) về việc xác định hàng hóa nhập khẩu có thuộc máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì “máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính thì: “Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố xác nhận các máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, điểm 1 công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 và điểm 1 công văn này theo nguyên tắc: Máy, thiết bị và linh kiện đồng bộ để lắp ráp thành máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp và không thể sử dụng cho mục đích khác là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế”.

Căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1770/BNN-TC ngày 24/03/2022 về việc xác nhận: “Ổ đẻ thủ công’’ loại 6 ngăn (dài x rộng x cao: 1530mm x 377mm x 732mm và loại 24 ngăn (dài x rộng x cao: 1530mm x 760mm x 1070mm) dùng trong chăn nuôi gà giống do Công ty TNIHH Giống gia cầm Minh Dư nhập khẩu sử dụng cho gà mái đẻ trứng trong các ngăn của ổ đẻ và công nhân nhặt trứng bằng tay hàng ngày là thiết bị chuyên dùng nông nghiệp.

Căn cứ các quy định và văn bản hướng dẫn nêu trên, mặt hàng nhập khẩu của Công ty đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận là thiết bị chuyên dùng nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư được biết.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Vụ chính sách thuế (BTC) (để phối hợp);
-Tổng cục thuế (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

                          Trần Bằng Toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!