Quyết định 2024/QĐ-BCT sửa QĐ 686/QĐ-BCT thuế tự vệ phân bón DAP VÀ MAP

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2024/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 686/QĐ-BCT NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM PHÂN BÓN DAP VÀ MAP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ (kèm theo Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương), cụ thể như sau:

Loại Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni (tên tiếng Anh: Jordan) và Vương quốc Ma-rốc (tên tiếng Anh: Morocco) khỏi danh sách các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 686/QĐ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 3. Bộ Công Thương có thể tiếp tục rà soát, sửa đổi danh sách các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ theo tình hình cụ thể.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– Vụ AP;
– C
ác Cục: HC, XNK;
– Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
– L
ưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

Link tải về:

3.1 Quyết định 2024.QĐ-BCT ngày 5.7.19 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QĐ 686.QĐ-BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!