Quyết định 432/QĐ-BTTTT ngày 27/03/2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

BỘ THÔNG TIN 
TRUYỀN THÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 432/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn c Nghị định s 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 ca Chính phủ quy định chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức ca Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Ngh định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 ca Chính phủ về sđổi, b sung một số điều ca các Ngh định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị ca Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này th tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bn, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng qun lý ca Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Bãi b nội dung các th tục hành chính công bố tại Quyếđịnh số 1361/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 8 năm 2018 và Quyết định s 2099/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2018 đã được công b ti Quyết định này kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Xuất bn, In và Phát hành và Th trưng các cơ quan, đơn v thuộc Bộ chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trư
ng (để b/c);
– C
ác Thứ trưng;
– V
ăn phòng Chính ph (Cục KSTTHC);
– S
 TT&TT các tnhTP trực thuộc TƯ;
– C
ng Thông tin điện tử ca Bộ (để đưa tin);
– Lưu: VT, VPCXBIPH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1.

1.004111

Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

2.

1.004144

Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

3.

1.004210

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

4.

1.004365

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

5.

1.004369

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

6.

1.005105

Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

7.

1.004216

Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

8.

1.004063

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

9.

1.004348

Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

10.

1.004102

Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

11.

1.004113

Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi)

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

12.

1.004133

Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc bị hỏng)

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

13.

1.004340

Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành

14.

1.004235

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

In

Cục Xuất bản, In và Phát hành

15.

1.004236

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Cục Xuất bản, In và Phát hành

16.

1.004245

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Cục Xuất bản, In và Phát hành

17.

1.004251

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Cục Xuất bản, In và Phát hành

18.

1.004375

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

19.

1.003651

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

20.

1.003609

Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

21.

1.004260

Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

22.

1.004146

Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

23.

1.004159

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt dộng phát hành xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

24.

 

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

B. Thủ tục hành chính cấp địa phương

1

1.003868

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Xuất bản

Sở (*)

2

2.001594

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Sở (*)

3

2.001584

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Sở (*)

4

1.003729

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Sở (*)

5

2.001564

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

In

Sở (*)

6

1.003725

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Sở (*)

7

1.003483

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Sở (*)

8

1.003114

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Sở (*)

9

 

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát hành xuất bản phẩm

Sở (*)

(*) Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, gọi tắt là Sở.

 

Link tải về:

Quyết định 432.QĐ-BTTTT ngày 27.3.20 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực IN XUẤT BẢN PHẨM (hiệu lực 1.4.20)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!