Thanh lý hàng hóa của DNCX (XK Pallet) (công văn 3940/GSQL-GQ2 ngày 8/10/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3940/GSQL-GQ2
V/v thủ tục khi xuất thanh lý pallet đựng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Canon Việt Nam.
(A– Khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được công văn số CVN-LOGIMP-20190826 ngày 26/8/2019 của Công ty TNHH Canon Việt Nam về việc xin hướng dn làm thủ tục khi xut thanh lý pallet đựng hàng nhập khu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13;

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngà21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018;

Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018;

Căn cứ Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về việc thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Canon Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc miễn thuế và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty TNHH Canon Việt Nam thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục hải quan quản lý để đưc hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GQ2 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Link tải về:

CV 3940.GSQL-GQ2 ngày 8.10.19 thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (XK Pallet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!