Thông báo 21/TB-UBND thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 21/TB-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG THU PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH, KẾT CẤU HẠ TẦNG, CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ, TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN TRÊN MÔI TRƯỜNG THẬT – KHÔNG THU PHÍ

Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng kết cấu hạ tng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu cảng bin trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND;

Để tạo điu kiện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sớm tiếp cận với hệ thống thu phí trước khi vận hành hệ thng thu phí chính thức kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo như sau:

1. Từ 00 giờ ngày 16 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khu cảng biển trên môi trường thật – không thu phí.

2. Đơn vị ch trì triển khai: Cng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đơn vị phối hợp triển khai: Cục Hải quan Thành phố, Các Doanh nghiệp cảng biển khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đối tượng thực hiện:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập – tái xuất, hàng chuyn khu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cu hạ tầng khu vực cửa khu cảng biển Thành phố H Chí Minh (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hi quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh).

5. Cổng thông tin điện tử:

– Doanh nghiệp cng bin tra cứu biên lai nộp phí: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn:8092/Home;

– Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo tờ khai phí: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn:8081/Home.

6. Thông tin liên lạc hỗ trợ triển khai:

– Số Hotline: 1900 1286;

– Thời gian hoạt động: 24/7.

7. Giao Sở Thông tin truyền thông phối hợp Sở Giao thông vận ti thông báo rộng rãi thông báo này trên báo đài, đăng tải trên các trang thôntin điện tử, trang mạng xã hội của Thành phố, cấp phát cẩm nang tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khu, hàng tạm nhập – tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh biết tham gia thực hiện; Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí trên môi trường thật – không thu phí.

8. Giao Sở Giao thông vn tải ch trì theo dõi, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí, kịp thời xử lý các vướng mắc, khó khăn hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố nếu vượt thm quyền xử lý.

9. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố chủ động hỗ trợ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu tờ khai và hàng hóa qua cảng lên hệ thống thu phí để phục vụ công tác vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí.

Ủy Ban nhân dân Thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– HĐND Thành phố;
– 
UBND Thành phố;
– Ủy ban M
t trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM;
– Các cơ quan báo
, đài;
– Tổng Cục Hải quan;
– Cục Hải quan Thành phố;
– Kho bạc Nhà nước Thành phố,
– Cục thuế Thành phố;
– Các S
ở: GTVT, TTTT, TC, TP, KHĐT;
– UBND TP.Thủ Đức và các qu
n, huyn;
– Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA);
– Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam;
– Hiệp hội vận tải hàng hóa;
– Các Ngân hàng thương mại;
– Các Doanh nghiệp kinh doanh cảng bi
n;
– Các h
ãng tàu hoạt động trên địa bàn thành phố;

– Các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyn khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh;
– Văn phòng UBND TP: CVP
, PCVP/KT;
– Lưu: VT
, Kinh tế (Diệp).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Thắng

 

Link tải về:

Thông báo 21.TB-UBND ngày 15.2.22 triển khai thử nghiệm thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng từ 16.2-15.3.22

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!