Thông báo 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 danh mục CITES

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 296/TB-CTVN-HTQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ THUỘC PHỤ LỤC CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP (CITES)

Căn cứ Thông báo số 2019/055 ngày 16/10/2019 của Ban Thư ký CITES về việc Phụ lục CITES có hiệu lực áp dụng đối với các quốc gia thành viên từ ngày 26/11/2019; căn cứ điểm d, khoản 3, Điều 33, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về qun lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp,

Tiếp theo Thông báo số 258/TB-CTVN-HTQT ngày 17/10/2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam về việc Hội nghị các quốc gia thành viên CITES sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES đối với một số loài, nhóm loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Cơ quan qun lý CITES Việt Nam công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp quy định tại các Phụ lục CITES (kèm theo) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, chủ động trong thực thi nhiệm vụ và trao đổi với các đối tác nước ngoài, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định của CITES và pháp luật trong nước. Danh mục này có hiệu lực áp dụng từ ngày 26/11/2019.

Bản gốc của Phụ lục CITES được công bố trên website của Ban thư ký CITES tại đường link: https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-055_0.pdf./.

 

Nơi nhận:
– Bộ trưng (để b/c);
– Thứ trưởng thường trực Hà Công Tuấn (để b/c);
– Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp (đ
 b/c);

– Tổng cục Thủy sn;
– Tng cục Hải quan;
– Cục Ki
m lâm;

– Chi cục KL các tnh/TP;
– Chi cục TS các tỉnh/TP;
– Hiệp hội gỗ và lâm sản; Hiệp hội bò sát và
 lưỡng cư; Hiệp hội vườn thú VN;
– Các tổ chức, c
á nhân liên quan;
– Lưu
: VT, CTVN (200).

GIÁM ĐỐC

Hà Thị Tuyết Nga

 

CÔNG ƯỚC

VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP
(Bản dịch kèm theo Thông báo s 296TB-CTVNHTQT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam)

PHỤ LỤC I, II VÀ III

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 26 tháng 11 năm 2019

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Danh mục này các từ ngữ, ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

1. Loài trong các Phụ lục bao gồm:

a) Loài có tên xác định; hoặc

b) Toàn bộ các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn hoặc chỉ một phần xác định của đơn vị phân loại đó.

2. Từ viết tắt “spp.” được dùng để chỉ tất cả các loài của một đơn vị phân loại sinh học cao hơn.

3. Các chỉ dẫn tham khảo khác đối với đơn vị phân loại sinh học cao hơn loài chỉ nhằm mục đích bổ sung thông tin hoặc phân lp. Các tên gọi phổ thông sau tên khoa học của một họ chỉ mang tính chất tham khảo. Các giải thích này nhằm xác định các loài trong một họ có liên quan được quy định trong các Phụ lục của CITES. Trong hầu hết các trường hp, không phải tất cả các loài trong cùng một họ đều được quy định trong các Phụ lục của CITES.

4. Những từ viết tắt sau đây được sử dụng đối với bậc phân loại thực vật dưới loài:

a) “ssp.” được dùng để chỉ phân loài/loài phụ; và

b) “var(s).” được dùng để chỉ đơn vị phân loại dưới loài: thứ

5. Không có loài nào trong số các loài hay các đơn vị phân loại sinh học cao hơn của thực vật thuộc Phụ lục I được chú giải cho thấy các loài lai của chúng sẽ bị đối xử theo Điều III của Công ước, điều này có nghĩa rằng cây lai nhân giống nhân tạo từ một hoặc nhiều loài hoặc loài phụ có thể được buôn bán khi có chứng nhận nhân giống nhân tạo., và rng hạt giống, phấn hoa, hoa cắt, cây con hoặc các mô cấy trong bình (in vitro), trong môi trường rắn hoặc lỏng, được vận chuyển trong vật đựng vô trùng của các loài lai này thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

6. Tên quốc gia được ghi trong ngoặc đơn sau tên của loài thuộc Phụ lục III là tên các quốc gia thành viên CITES đề xuất đưa loài đó vào Phụ lục này.

7. Khi một loài được đưa vào Phụ lục thì toàn bộ mẫu vật của loài, sống hay chết cũng thuộc Phụ lục đó. Ngoài ra, đối với các loài động vật được đưa vào Phụ lục III và các loài thực vật được đưa vào Phụ lục II hoặc III, thì tất cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng cũng được đưa vào phụ lục đó trừ khi có chú giải chỉ ra rng chỉ có một bộ phận hay dẫn xuất cụ thể nào đó của loài được đưa vào phụ lục. Dấu (#) đi kèm bởi một con số đặt phía trên tên một loài hoặc một đơn vị phân loại sinh học cao hơn thuộc Phụ lục II hoặc III nhằm dẫn chiếu tới một chú giải chỉ ra rằng các bộ phận hoặc dẫn xuất của loài động vật hay thc vật đó được xem là ‘mẫu vật’ thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước theo Điều I, khoản b, điểm (ii) hoặc (iii).

8. Các thuật ngữ và biểu đạt dưới đây được sử dụng trong các chú giải của các Phụ lục được hiểu là:

Chiết xuất:

Bất kỳ cơ chất nào có được trực tiếp từ nguyên liệu thực vật thông qua các tác động vật lý hoặc hóa học của bất kỳ một quá trình sản xuất nào. Một chiết xuất có thể ở dạng rn (ví dụ như tinh thể, nhựa, hạt mịn hoặc thô), bán lỏng (ví dụ như thể dẻo, sáp) hoặc chất lỏng (ví dụ như dung dịch, chất hòa tan, dầu, và tinh dầu).

Dng c âm nhc hoàn chỉnh:

Một dụng cụ âm nhạc (như đã được mô tả bởi tổ chức Hải quan thế giới tại chương 92, Hệ thống hài hòa; dụng cụ âm nhạc, bộ phận và linh kiện theo 9 điều này) là mẫu vật có thể sẵn sàng để trình diễn âm nhạc hoặc chỉ cần lắp ráp các bộ phận để thành nhạc cụ hoàn chỉnh để trình diễn. Định nghĩa này bao gồm cả dụng cụ âm nhạc cổ (như được định nghĩa tại mã HS 97.05 và 97.06; đồ chế tác nghệ thuật, đồ vật sưu tầm và đ c)

Các linh kin dụng cụ âm nhc hoàn chỉnh:

Một linh kiện dụng cụ âm nhạc (như đã được mô tả bởi tổ chức Hải quan thế giới tại chương 92, Hệ thng hài hòa; dụng cụ âm nhạc, bộ phận và linh kiện theo điều này) là linh kiện tách biệt với dụng cụ âm nhạc, và được thiết kế hoặc tạo hình chuyên biệt để sử dụng khi kết hợp với một dụng cụ âm nhạc mà không đòi hỏi phải chỉnh sửa thêm.

Các bộ phận của dụng cụ âm nhc hoàn chỉnh:

Một bộ phận (như đã được mô tả bởi tổ chức Hải quan thế giới tại chương 92, Hệ thống hài hòa; dụng cụ âm nhạc, bộ phận và linh kiện theo điều này) của một dụng cụ âm nhạc là bộ phận được thiết kế và tạo hình chuyên biệt và sẵn sàng lắp đặt vào dụng cụ âm nhạc để có th sử dụng được.

Các sn phẩm hoàn chỉnh được đóng gói và sẵn sàng đ bán lẻ:

Các sản phẩm, được vận chuyển đơn lẻ hoặc với số lượng lớn, không cần chế biến thêm, đã được đóng gói, dán nhãn để sử dụng ngay hoặc phục vụ cho bán lẻ ở công đoạn phù hợp hoặc được tiêu thụ trên thị trường.

Bt

Chất rắn, khô ở dng ht mn hoc thô.

Lô hàng

Hàng hóa theo các hạng mục được vận chuyển theo một vận đơn, không quan trọng số lượng, số công-tơ-nơ hoặc số kiện; hoặc mặc trên người, được mang theo hoặc trong hành lý cá nhân.

Mười (10) kg mỗi lô hàng

Đi với thuật ngữ “10 kg cho mỗi lô hàng”, giới hạn 10 kg nên được hiểu là đ cập đến khối lượng của các phần riêng lẻ của từng hạng mục trong lô hàng làm bằng g của loài có liên quan. Nói cách khác, giới hạn 10 kg sẽ được định lượng dựa trên khối lượng của từng phần g của các loài Dalbergia/Guibourtia có trong mi hạng mục của lô hàng, thay vì tng khối lượng của lô hàng.

Gỗ đã được làm biến tính

Được định nghĩa bởi mã HS 44.09: Gỗ (bao gồm các dải, diềm cho sàn g, không được lắp ráp), được sắp xếp theo hình dạng liên tục (lưỡi, có rãnh, khớp chữ V, đính cườm hoặc tương tự) được dọc theo các cạnh bất kỳ, điểm cuối hoặc bề mặt, đã hoặc chưa được làm phng, mài nhám hoặc khớp nối.

Dăm gỗ

Gỗ được băm thành mảnh nhỏ.

9. Các chú giải tra cứu được thể hiện tại phần cuối của Danh mục này.

10. Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học (Latin). Các tên gọi khác (tiếng Việt, tiếng Anh…) chỉ có giá trị tham khảo.

11. Trong Danh mục này, phn động vật được sp xếp thứ tự theo mức độ tiến hóa từ cao xung thp của lp (thú, chim, bò sát… phn thực vật được sp xếp theo thứ tự A, B, C…của họ thực vật.

 

PHẦN A. NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ DÂY SỐNG/PHYLUM CHORDATA

I. LỚP ĐỘNG VẬT CÓ VÚ/ CLASS MAMMALIAS (MAMMALS)

Phụ lục I

Phụ lục II

Phụ lục III

ARTIODACTYLA/BỘ MÓNG GUỐC NGÓN CHẴN

Antilocapridae/ Pronghom/ Họ Linh dương

Antilocapra americana/Mexican pronghorn antelope/ Sơn dương sừng nhánh Mexico (ch áp dụng đối với quần th ở Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

Bovidae/Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc./Họ Trâu bò

Addax nasomaculatus/ Addax/ Linh dương sừng xoắn châu phi

 

 

 

Ammotragus lervia/Barbary sheep/ Cừu barbary

 

 

 

Antilope cervicapra/Blackbuck antelope/ Sơn dương đen (Nepal, Pakistan)

 

 

 

Bos gaurus/Gaur/ Bò tót (trừ loài bò tót đã được thuần hóa là Bos frontalis không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

Bos mutus/ Wild yak/ Bò ma-tu (trừ loài bò nhà Bos grunniens không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

Bos sauveli/Kouprey/ Bò xám

 

 

 

 

Boselaphus tragocamelus/ Nilgai (Pakistan)

 

 

Bubalus arnee/ Water buffalo/ Trâu rừng (trừ Trâu nhà Bubalus bubalis không thuộc phạm vi điều chnh của Công ước) (Nepal)

Bubalus depressicornis/ Lowland anoa/ Trâu rừng nhỏ

 

 

Bubalus mindorensis/Tamaraw/ Trâu rừng Philippines

 

 

Bubalus quarlesi/ Mountain anoa/ Trâu núi

 

 

 

Budorcas taxicolor/ Takin/ Trâu rừng tây tạng

 

 

Capra caucasica / West Caucasian Tur/Sơn dương tây Caucasus

 

Capra falconeri/Markhor/ Sơn dương núi Pakistan

 

 

 

 

Capra hircus aegagrus/goat/ Dê (trừ mẫu vật dê nhà) (Pakistan)

 

 

Capra sibirica/ Siberian ibex/ Linh dương siberi (Pakistan)

Capricornis milneedwardsii/Chinese Serow/ Sơn dương trung quốc

 

 

Capricornis rubidus/ Red serow/ Sơn dương đỏ

 

 

Capriconis sumatraensis/ Mainland serow/ Sơn dương đại lục

 

 

Capricornis thar/Himalayan serow/ Sơn dương Himalaya

 

 

 

Cephalophus brookei/ Brooke’s duiker/ Linh dương tây châu phi brooke

 

 

Cephalophus dorsalis/ Bay duiker/ Linh dương nam châu phi

 

Cephalophus jentinki/ Jentink’s duiker/ Linh dương thân bạc

 

 

 

Cephalophus ogilbyi/ Ogilby’s duiker/ Linh dương Trung phi

 

 

Cephalophus silvicultor/ Yellow-backed duiker/ Linh dương lưng vàng

 

 

Cephalophus zebra/ Zebra antelope/ Linh dương lưng vằn

 

 

Damaliscus pygargus pygargus/ Bontebok/Linh dương đồng cỏ nam phi

 

 

 

Gazella bennettii/ Indian gazelles/ Linh dương n Độ (Pakistan)

Gazella cuvieri/ Mountain gazelle/ Linh dương vằn

 

 

 

 

Gazella dorcas/Dorcas gazelle/ Linh dương ai cập (Algeria, Tunisia)

Gazellleptoceros/ Slender-homed gazelle/ Linh dương vn sừng nhỏ

 

 

Hippotragus niger variani/Giant sable antelope/ Linh dương đen lớn

 

 

 

Kobas leche/ Leche/ Le-che/Linh dương đồng cỏ phương nam

 

Naemorhedus baileyi/ Manchurian goral/ Sơn dương mãn châu

 

 

Naemorhedus caudatus/Manchurian goral/ Sơn dương đuôi dài

 

 

Naemorhedus goral/ Manchurian goral/ Sơn dương himalaya

 

 

Naemorhedus griseus/ Chinese goral/Sơn dương trung quốc

 

 

Nanger dama/Dama gazelle/ Linh dương sa mạc

 

 

Oryx dammah/Scimitar-horned oryx/ Linh dương sừng mác

 

 

Oryx leucoryx/ Arabian oryx/ Linh dương sừng thẳng ả rập

 

 

 

Ovis ammon/Argali sheep/ Cừu núi argali

 

 

Ovis arabica/ Cừu hoang châu Á

 

 

Ovis bochariensis/Cừu hoang Nam Á

 

 

Ovis canadensis/ Bighorn sheep/ Cừu núi bắc mỹ sừng lớn (ch áp dụng đối với quần th của Mexico; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục CITES)

 

 

Ovis collium/ Cừu hoang Tây Á

 

 

Ovis cycloceros/ Cừu hoang Trung Á

 

 

Ovis darwini/Cừu núi Đác – uyn

 

Ovis gmelini (Chỉ áp dụng đối với quần thể của CH Síp; các quần thể khác không nằm trong các Phụ lục)

 

 

Ovis hodgsonii

 

 

 

Ovis jubata

 

 

Ovis karelini/ Cừu núi hymalaya

 

Ovis nigrimontana

 

 

 

Ovis polii

 

 

Ovis punjabiensis/ Cừu núi pun-jap

 

 

Ovis severtzovi/Cừu núi tây tạng

 

Ovis vignei /Urial/ Cừu núi ấn độ

 

 

Pantholops hodgsonii/ Tibetan antelope/ Linh dương tây tạng

 

 

 

Philantomba monticola/ Blue duiker/ Linh dương xanh

 

 

 

Pseudois nayaur/ Bharal/Cừu Bharal (Pakistan)

Pseudoryx nghetinhensis/ Saola/ Sao la

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata/ Abruzzi chamois/ Linh dương tai nhọn

 

 

Saiga borealis/Pleistocene saiga/ Linh dương saiga (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên)

 

 

Saiga tatarica/ Saina antelope/ Linh dương đài nguyên (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên)

 

 

 

Tetracerus quadricornis/ Four-homed antelope/ Linh dương bốn sừng (Nepal)

Camelidae/Guanaco, vicuna/ Họ Lạc đà

 

Lama guanicoe/ Guanaco/ Lạc đà nam mỹ guanaco

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà nam mỹ [Trừ các quần thể: của Argentina (các quần thể của tnh Jujuy, Catamarca và Salta, và các quần thể bán nuôi nhốt của các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan), Chile (qun thể của vùng Tarapaca và vùng Arica và Parinacota), Ecuador (toàn bộ quần thể), Peru (toàn bộ quần thể) và Bolivia (toàn bộ quần th) được quy định trong Phụ lục II]

 

 

 

Vicugna vicugna/ Vicuna/ Lạc đà nam mỹ [Ch áp dụng đối với các quần thể của Argentina (quần thể của các tnh Jujuy, Catamarca và Salta, và các quần thể bán nuôi nhốt ca các tỉnh Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja và San Juan), Chile (các quần thể của vùng Tarapaca và vùng Arica và Parinacota), Ecuador (toàn bộ quần thể), Peru (toàn bộ quần thể) và Bolivia (toàn bộ quần thể); các quần thể còn lại quy định trong Phụ lục I]1

 

Cervidac/ Deer, guemals, muntjacs, pudus/ Họ Hươu nai

Axis calamianensis/Calamian deer/ Nai nhỏ Philippines

 

 

Axis kuhlii/ Bawean deer/ Nai nhỏ indonesia

 

 

 

 

Axis porcinus/Indian hog deer/ Hươu lợn ấn độ (trừ phụ loài đã quy định trong Phụ lục I) (Pakistan)

Axis porcinus annarmiticus/ Ganges hog deer/ Hươu vàng trung bộ

 

 

Blastocerus dichotomus/March deer/ Nai đầm lầy nam mỹ

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus/ Bactrian red deer/ Nai Trung Á

 

 

 

Cervus elaphus barbarus/Barbary deer/ Nai bắc phi (Algeria, Tunisia)

Cervus elaphus hanglu/Kashmir stag/ Nai Kashmir

 

 

Damn dama mesopotamica/Persian fallow deer/ Nai ba tư

 

 

Hippocamelus spp./Andean deers/ Các loài nai nam mỹ thuộc giống Hippocamelus

 

 

 

 

Mazama temama cerasina/ Red brocket deer/ Hươu gạc đ (Guatemala)

Muntiacus crinifrons/ Black muntjac/ Mang đen

 

 

Mantiacus vuquangensis/Giant muntjac/ Mang lớn

 

 

 

 

Odocoileus virgimanus mayensis/ Guatemalan whitetailed deer/ Nai đuôi trắng trung mỹ (Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus/Pampas deer/ Nai cỏ

 

 

 

Pudu mephistophties/ Northern pudu/ Hươu nh nam mỹ

 

Pudu puda/Chilean pudu/ Hươu nhỏ chi lê

 

 

Rucervus duvaucelii/ Swamp deer/Hươu đm ly barasingha

 

 

Rucervus eldii/Eld’s deer/Nai cà toong

 

 

Giraffidae/ Girafes/ Họ hươu cao cổ

 

Giraffa camelopardalis/ Giraffe/ Hươu cao c

 

Hippopotamidae/ Hippopotamuses/ Họ Hà mã

 

Hexaprotodon liberiensis/ Pygmy hippopotamus/ Hà mã lùn

 

 

Hippopotamus amphibius/ Hippopotamus/ Hà mã lớn

 

Moschidae/ Musk deer/ Họ hươu xạ

Moschus spp./ Musk deer/ Các loài Hươu xạ thuộc giống Moschus (Ch áp dụng đối với các quần thể phân bố tại Afghanistan, Bhutan, n Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Moschus spp./ Musk deer/ Các loài Hươu xạ thuộc giống Moschus (trừ các qun th của Afghanistan, Bhutan, n Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan quy định tại Phụ lục I)

 

Suidae/ Babirusa, pigs, hogs/ Họ lợn

Babyrousa babyrussa/ Babirusa (Deer hog)/ Lợn hươu buru

 

 

Babyrousa bolabatuensis/ Golden babirusa/ Lợn hươu lông vàng

 

 

Babyrousa celebensis/Bola Batu babirusa/ Ln rừng bola

 

 

Baburousa togeanensis/Ln rừng togean

 

 

Sus salvaniusPygmy hog/ Lợn rừng chân hươu nhỏ

 

 

Tayassuidae Peccaries/ Họ Lợn rừng nam mỹ

 

Tayassuidae spp./ Peccaries/ Các loài Lợn rừng nam mỹ (Trừ các loài quy định tại Phụ lục I và quần thể Pecari tajacu của Mexico và Hoa Kỳ không quy định trong các Phụ lục)

 

Catagonus wagneri/Giant peccary/ Lợn rừng nam mỹ lớn

 

 

CARNIVORA/ BỘ ĂN THỊT

Ailuridae/Red panda/ Họ Gấu trúc

Ailurus fulgens/ Lesser or red panda/ Gấu trúc nhỏ

 

 

Canidae/ Bush dog, foxes, wolves/ Họ Chó

 

 

Canis aureus/Golden jackal/ Chó sói châu Á (n Độ)

Canis lupus/ Wolf/ Chó sói (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Bhutan, n Độ, Nepal và Pakistan; tất cả các quần thể khác thuộc Phụ lục II. Loài đã được thuần hóa là Canis lupus familiaris và chó dingo Canis lupus dingo không thuộc các Phụ lục của Công ước)

 

 

 

Canilupus/Wolf/ Chó sói (Trừ quần thể ở Bhutan, n độ, Nepal và Pakistan quy định tại Phụ lục I. Loài đã được thuần hóa là Canis lupus familiaris và chó dingo Canis lupus dingo không thuộc các Phụ lục của Công ước)

 

 

Cerdocyon thous/Common zorro/ Cáo ăn cua

 

 

Chrysocyon brachyurus/Maned wolf/ Chó sóđuôi trắng nam mỹ

 

 

Cuon alpinus/ Asiatic wild dog/ Sói đỏ

 

 

Lycalopex culpaeus/ South American fox/ Lng cáo nam mỹ

 

 

Lycalopex fulvipes/Darwin’s fox/ Sói nhỏ

 

 

Lycalopex griseus/ South American fox/ Cáo nam mỹ

 

 

Lycalopex gymnocercus/ Pampas fox/ Cáo pampa

 

Speothos venaticus/Bush dog/ Chó bờm

 

 

 

 

Vulpes bengalensis/ Bengal fox/ Cáo bengal (n Độ)

 

Vulpes cana/ Afghan fox/ Cáo Afghan

 

 

 

Vulpes vulpes griffithi/Red fox/ Cáo đỏ (Ấn Độ)

 

 

Vulpes vulpes montana/ Red fox/ Cáo đỏ montana (n Độ)

 

 

Vulpes vulpes pusilla/ Little red fox/ Cáo đỏ nhỏ (n Độ)

 

Vulpes zerda/Fennec fox/ Cáo tai to châu phi

 

Eupleridae/Fossa, falanouc, Malagasy civet/ Họ Cáo Madagasca

 

Cryptoprocta ferox/ Fossa/ Cáo phê-rô

 

 

Eupleres goudotii/Slender falanouc/ Cáo đuôi nh mangut

 

 

Fossa fossana/ Fanaloka/ Cáo fa-na

 

Felidae/ Cats/ Họ Mèo

 

Felidae spp./ Cats/ Các loài Mèo [Trừ những loài quy định tại Phụ lục I. Mèo nhà không thuộc phạm vi điều chnh của CITES. Đối với sư tử Panthera leo (qun thể châu Phi): hạn ngạch xuất khẩu hàng năm vì mục đích thương mại bằng không đối với xương, mẩu xương, sản phm xương, móng vuốt, bộ xương, xương sọ và răng có nguồn gốc tự nhiên. Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm vì mục đích thương mại đối với xương, móng vuốt, bộ xương, xương sọ và răng có nguồn gốc từ các cơ sở gây nuôi sinh sản của Nam Phi sẽ được thiết lập và thông báo hàng năm cho Ban thư ký CITES].

 

Acinonyx jubatus/ Cheetah/ Báo đốm châu phi (hạn ngạch xuất khẩu hàng năm đối với mẫu vật sống và chiến lợi phẩm săn bắt được thiết lập như sau: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Việc buôn bán các mẫu vật này phải tuân thủ theo quy định tại Điều III của Công ước)

 

 

Caracal caracal/Caracal/ Linh miêu (Ch áp dụng đối với các quần thể ở châu Á; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Catopuma temminckii/ Asian golden cat/ Beo lửa

 

 

Felis nigripes/ Black-footed cat/ Mèo chân đen

 

 

Herpailurus yagouaroundi (Ch áp dụng đối với quần thể của Trung và Bắc Mỹ, các quần th còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Leopardus geoffroyi/ Geoffroy’s cat/ Mèo rừng nam mỹ

 

 

Leopardus guttulus

 

 

Leopardus jacobita/Andean mountain cat/ Mèo núi andes

 

 

Leopardus pardalis/Ocelot/ Báo gấm nam mỹ

 

 

Leopardus tigrinus/Tiger cat/ Mèo đốm nhỏ

 

 

Leopardus wiedii/ Margay/ Mèo đốm margay

 

 

Lynx pardinus/ IberianLynx/ Linh miêu iberian

 

 

Neofelis diardi/ Sunda clouded leopard/ Báo gấm Sunda

 

 

Neofelis nebulosa/Clouded leopard/ Báo gấm

 

 

Panthera leo /Lion/ Sư t (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Ấn Độ; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Panthera onca/ Jaguar/ Báo gấm nam mỹ

 

 

Panthera pardus/ Leopard/ Báo hoa mai

 

 

Panthera tigris/Tiger/ H

 

 

Panthera uncia/ Snow leopard/ Báo tuyết

 

 

Pardofelis marmorata/ Marbled cat/ Mèo gm

 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis/ Leopard cat/ Mèo rừng (Ch áp dụng đối với các quần thể của Bangladesh, n Độ và Thái Lan; các qun th còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Prionailurus planiceps/ Flat-headed cat/ Mèo đầu dẹt

 

 

Prionailunts rubiginosus/ Rusty-spotted cat/ Mèo đốm sẫm (Ch áp dụng đối với các quần thể của n Độ; các quần th còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Puma concolor / Central American puma/ Báo trung mỹ (Ch áp dụng đối với các quần thể của Costa Rica và Panama; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Herpestidae/ Mongooses/ Họ Cầy lỏn

 

 

Herpestes edwardsi/ Indian grey mongoose/ Lỏn ấn độ (Ấn Độ, Pakistan)

 

 

Herpestes fuscus/ Indian brown mongoose/ Lỏn nâu (n Độ)

 

 

Herpestes javamcus/ Small Asian Mongoose/ Cầy lỏn tranh (Pakistan)

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus/ Gol-spotted mongoose/ Lỏn tranh (n Độ)

 

 

Herpestes smithii/ Ruddy mongoose/ Triết nh (n Độ)

 

 

Herpestes urva/Crab-eating mongoose/ Cầy móc cua (n Độ)

 

 

Herpestes vitticollis/ Stripe- necked mongoose/ Cầy lỏn vằn (Ấn Độ)

Hyaenidae/ Aardwolf/ Họ Linh cẩu

 

 

Hyaena hyaenaStriped hyena/ Linh cẩu sọc (Pakistan)

 

 

Proteles cristata/ Aardwolf/ Chó sói đất (Botswana)

Mephitidae/ Skunks/ Họ Triết bc mỹ

 

Conepatus humboldtii/ Patagonian skunk/ Triết bc mỹ

 

Mustelidae/ Badgers, martens, weasels, etc./ Họ Chồn

Lutrinae/ Otters/ Họ phụ Rái cá

 

 

 

Lutrinae spp./ Otters/ Các loài Rái cá (trừ những loài quy định tại Phụ lục I)

 

Aonyx capensis microdon/Small-toothed clawless otter/ Rái cá nanh nhỏ (Chỉ áp dụng đối với các quần thể của Cameroon và Nigeria; các quần thể còn lại quy định tại Phụ lục II)

 

 

Aonyx cinerea/ Small-clawed otter/ Rái cá vuốt bé

 

 

Enhydra lutris nereis/ Southern sea otter/ Rái cá biển

 

 

Lontra felina/Sea cat/Mèo biển

 

 

Lontra longicaudis/ Long-tailedotter/ Rái cá nam mỹ

 

 

Lontra provocax/ Southernriver otter/ Rái cá sông nam mỹ

 

 

Lutra lutra/ European otter/ Rái cá thường

 

 

Lutra nippon/ Japanese otter/ Rái cá nhật bn

 

 

Lutrogale perspicillata/ Smooth-coated otter/ Rái cá lông mượt

 

 

Pteronura brasiliensis/Giant otter/ Rái cá lớn nam mỹ

 

 

Mustelidae/Grisons, martens, tayra, weasels/ Họ Chồn

 

 

Eira barhara/Tayra/ Chồn mác ba-ra (Honduras)

 

 

Martes flavigula/ Yellow-throated marten/ Chồn vàng (n Độ)

 

 

Martes foina intermedia/ Beech marten/ Chồn đá (Ấn Độ)

 

 

Martes gwatkinsii/ Mountain marten/ Chồn núi (Ấn Độ)

 

 

Mellivora capensis/ Honey badger/ Chồn bạc má châu phi (Botswana)

 

 

Mustela altaica/ Alpineweasel/ Chồn si-bê-ri (n Độ)

 

 

Mustela erminea ferghanae/ Ermine/ Chồn e-mi (n Độ)

 

 

Mustela kathiah/ Yellow-bellied weasel/ Triết bụng vàng (n Độ)

Mustela nigripes/Black-footed ferret/ Linh liêu chân đen

 

 

 

 

Mustela sibirica/ Siberian weasel/ Chiết si-bê-ri (n Độ)

Odobenidae/Walrus/ Họ hải mã

 

 

Odobenus rosmarus/Walrus/ Hải mã (Canada)

Otariidae/ Fur seals, scalions/ Họ sư t biển: Hải cu, Sư tử biển

 

Arctocephalus spp./ Southern fur seals/ Các loài Hải cẩu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Arctocephalus townsendi/Guagelupe fur seal/ Sư t biển lông rậm

 

 

Phocidae/Seals/ Họ Hải cẩu

 

 

 

Mirounga leonina/ Southern elephant seal/ Hi cẩu lớn phương nam

 

Monachus spp./ Monks seals/ Các loài Hải cu nhỏ thuộc giống Monachus

 

 

Procyonidae/ Coatis, kinkajou, olingos/ Họ Gấu nam mỹ

 

 

Nasua narica/ Coatimundi/ Gấu nam mỹ (Honduras)

 

 

Nasua nasua solitaria/ Coatimundi/ Gấu co-li-ta (Uruguay)

 

 

Potos flavus/ Kinkajou/ Gấu trúc nam mỹ (Honduras)

Ursidae/Bears, giant panda/ Họ Gấu

 

Ursidae spp./ Bears/ Các loài gấu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Ailuropoda melanoleuca/Giant panda/ Gấu trúc

 

 

Helarctos malayanus/Sun bear/ Gấu chó

 

 

Melursus ursinus/Sloth bear/ Gấu lười

 

 

Tremarctos ornatus/ Spectacled bear/ Gấu bốn mắt

 

 

Ursus arctos/ Brown bear/ Gấu nâu (Chỉ áp dụng đối với các quần th của Bhutan, Trung Quốc, Mexico và Mông C; các quần th còn lại thuộc Phụ lục II)

 

 

Ursus arctos isabellinus/ HimaIayan brown bear/ Gấu nâu Himalaya

 

 

Ursus thibetanus/Himalayan black bear/ Gấu ngựa

 

 

Viverridae/ Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets/ Họ Cầy

 

 

Arctictis binturong/ Binturong/ Cầy mực (n Độ)

 

 

Civettictis civetta/ Africancivet/ Cầy giông châu phi (Botswana)

 

Cynogale bennettiOtter civet/ Cầy rái cá

 

 

Hemigalus derbyanus/ Banded palm civet/ Cầy vòi sọc

 

 

 

Paguma larvata/ Masked palm civet/ Cầy vòi mốc (Ấn Độ)

 

 

Paradoxurus hermaphroditus/ Common palm civet/Cầy vòi đốm (Ấn Độ)

 

 

Paradoxurus jerdoni/ Jerdon’s palm civet/ Cầy vòi Jê-đô-ni (Ấn Độ)

 

Prionodon linsang/ Banded linsang/ Cầy gấm sọc

 

Prionodon pardicolor/ Spotted linsang/ Cgấm

 

 

 

 

Viverra civettina/ Large spotted civet/ Cầy giông đốm lớn (Ấn Độ)

 

 

Viverra zibetha/Large Indian civet/ Cầy giông (n Độ)

 

 

Viverricula indica/Small Indian civet/ Cầy hương ấn độ (n Độ)

CETACEA/Dolphins, porpoises, whales/ BỘ CÁ VOI

 

CETACEA spp./ Whales/ Các loài Cá voi (trừ những loài quy định tại Phụ lục I. Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm bằng không đối với mẫu vật sống từ Bin Đen của quần th cá heo mũi chai Tursiops truncatus đánh bát từ tự nhiên và buôn bán vì mục đích thương mại).

 

Balaenidae/ Bowhead whale, right whales/ Họ Cá voi đầu bò

Balaena mysticetus/ Bowhead whale/ Cá voi đầu bò

 

 

Eubalaena spp./ Right whales/ Các loài cá voi đầu bò euba

 

 

Balaenopteridae/ Humpback whale, rorquals/ Họ Cá voi lưng gù

Balaenoptera acutorostrata/ Minke whale/ Cá voi sừng tấm (Trừ quần th ở phía tây đảo Greenland thuộc Phụ lục II)

 

 

Balaenoptera bonaerensis/ Minke whale/ Cá voi bc cực minke

 

 

Balaenoptera borealis/ Sei whale/ Cá voi sei

 

 

Balaenoptera edeni/ Bryde’s whale/ Cá voi bryde

 

 

Balaenoptera musculus/Blue whale/ Cá voi xanh

 

 

Balaenoptera omurai/ Omura’s whale/ Cá voi omura

 

 

Balaenoptera physalus/Fin whale/ Cá voi vây lưng

 

 

Megaptera novaeangliae/ Humpback whale/ Cá voi lưng gù

 

 

Delphinidac/Dolphins/ Họ Cá heo mỏ

 

 

Orcaella breviostris/ Irrawaddy dolphins/ Cá heo biển đông á

 

 

Orcaella heinsohni/ Cá heo vây vểnh châu úc

 

 

Sotalia spp./ White dolphins/ Các loài Cá heo trắng

 

 

Sousa spp./ Humpback dolphins/ Các loài cá heo lưng gù

 

 

Eschrichtiidae/ Grey whale/ Họ cá voi xám

Eschrichtius robustus/ Grey whale/ Cá voi xám

 

 

Iniidae/ River dolphins/ Họ cá heo nước ngọt

Lipotes vexillifer/ Baiji, White flag dolphin/ Cá heo sông dương tử

 

 

Neobalaenidae/ Pygmy right whale/ Họ Cá voi nh

Caperea marginata/ Pygmy right whale/ Cá voi đầu bò nhỏ

 

 

Phocoenidae/ Porpoises/ Họ Cá heo

Neophocaena asiaeorientalis/ Finless Porpoise/ Cá heo không vây

 

 

Neophocaena phocaenoides/ Black finless porpoise/ Cá heo sông không vây lưng

 

 

Phocoena sinus/ Gulf of California habour porpoise/ Cá heo California

 

 

Physeteridae/ Sperm whales/Họ Cá voi nhỏ

Physeter macrocephalus/ Sperm whale/ Cá nhà tang

 

 

Platanistidae/ River dolphins/ Họ Cá heo nước ngọt

Platanista spp./ Ganges dolphins/ Các loài Cá heo thuộc giống Platanista

 

 

Ziphiidae/ Beaked whales, bottle-nosed whales/ Họ cá voi mũi khom

Berardius spp./ Giant boote-nosed whales/ Các loài cá voi mũi khoằm

 

 

Hyperoodon spp./ Bottle-nosed whales/ Các loài cá heo mũi chai

 

 

CHIROPTERA/ BATS/ BỘ DƠI

Phyllostomidae/ Broad-nosed bat/ Họ dơi lá mũi

 

 

Platyrrhinus lineatus/ Whiteline bat/ Dơi sọc trng (Uruguay)

Pteropodidae/ Fruit bats, flying foxes/ Họ dơi ăn qu

 

Acerodon spp./Các loài dơi quả (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Acerodon jubatus/Flying Foxes/ Dơi quả a-xe

 

 

 

Pteropus spp./ Flying foxes/ Các loài dơi ngựa (Trừ loài Pteropus brunneus/Dusky flying-fox/Dơi ngựa xám và các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Pteropus insularis/ Ruckflying fox/ Dơi ngựa in-su

 

 

Pteropus loochoensis/Japanese flying fox/ Dơi ngựa nhật bản

 

 

Pteropus mariannus/Marianas Flying fox/ Dơi ngựa mana

 

 

Pteropus molossinus/Pohupei flying fox/ Dơi ngựa pon

 

 

Pteropus pelewensis/ Palau flying fox/ Dơi ngựa ăn quả Palau

 

 

Pteropus pilosus/Palau flying fox/Dơi ngựa Palau

 

 

Pteropus samoensis/ Samoan flying fox/ Dơi ngựa sa-mô

 

 

Pteropus tonganus/Insular Flying fox / Dơi ngựa tonga

 

 

Pteropus ualanus/ Kosrae flying fox/ Dơi ngựa ln ko-rê

 

 

Pteropus yapensis/ Yap flying fox/ Dơi ngựa yap

 

 

CINGULATA/BỘ THÚ CÓ MAI

Dasypodidae/Armadillos/ Họ Thú có mai

 

 

Cabassous tatouay/ Naked-tailed armadillo/ Thú có mai đuôi trần (Uruguay)

 

Chaetophractus nationiAndean hairy armadillo/ Thú có mai lông thú (Hạn ngạch xuất khẩu hàng năm bằng không. Tất cả các mẫu vật sẽ được coi như là mẫu vật thuộc Phụ lục I, và việc buôn bán chúng sẽ phi tuân thủ các quy định đối với loài thuộc Phụ lục I)

 

Priodontes maximus/Giant armadillo/ Thú có mai lớn nam mỹ

 

 

DASYUROMORPHIA/BỘ CHUỘT TÚI

Dasyuridae/ Dunnarts/ Họ Chuột túi

Sminthopsis longicaudata/ Long-tailed Sminthopsis/ Chuột túi bông

 

 

Sminthopsis psammophila/ Long tailed marsupial-mouse/ Chuột túi đuôi dài

 

 

DIPROTODONTIA/ DIPROTODONT MARSUPIALS/ BỘ HAI RĂNG CỬA

Macropodidae/ Kangaroos, wallabies/ Hộ Kangaru

 

Dendrolagus inustus/ Grizzled tree kangaroo/ Kangaru cây

 

 

Dendrolagus ursinus/ Black tree kangaroo/ Kangaru cây đen

 

Lagorchestes hirsutus/ Western hare-wallaby/ Kangaru chân to

 

 

Lagostrophus fasciatus/Banded hare-wallaby/ Kangaru chân to sọc

 

 

Onychtogalea fraenata/ Bridled nail-tailed wallaby/ Kangaru chân vuốt

 

 

Phalangeridac/ Cuscuses/ Họ Cáo túi

 

Phalanger intercastellanus/ Eastern common cuscus/ Cáo túi đông úc

 

 

Phalanger mimicus/ Southern common cuscus/ Cáo túi nam úc

 

 

Phalanger orientalis/Grey cuscus/ Cáo túi xám

 

 

Spilocuscus kraemeri/ Admiralty Island cuscus/ Cáo túi đảo

 

 

Spilocuscus maculatus/ Spotted cuscus/ Cáo túi đốm

 

 

Spihcuscus papuensis/ Waigeou cuscus/ Cáo túi Papua

 

Potoroidae/ Rat-kangaroos/ Họ Chuột túi

Bettongia spp./ Rat-kangaroo/ Các loài chuột túi nhỏ

 

 

Vombatidae/ Northern hairy-nosed wombat/ Họ gấu túi châu úc

Lasiorhinus krefftii/ Queenland hairy-nosed wombat/ Gấu túi Queen land

 

 

LAGOMORPHA/ BỘ THỎ

Leporidae/ Hispid hare, volcano rabbit/ Họ thỏ

Caprolagus hispidus/Hispid (Assam) rabbit/ Thỏ ấn độ

 

 

Romerolagus diazi/ Volcano (Mexican) rabbit/ Thỏ núi la mexico

 

 

MONOTREMATA/ BỘ THÚ HUYỆT

Tachyglossidae/ Echidnas, spiny ant-eaters/ Họ Thú mỏ vịt

 

Zaglossus spp./ Long-beaked echidna/ Các loài Thú ăn kiến

 

PERAMELEMORPHIA/PARAMELLEMORS/ BỘ CHUỘT LỢN

Peramelidae/ Bandicoots echymiperas/ Họ chuột lợn

Perameles bougainville/ Long-nosed bandicoot/ Chuột chân lợn mũi dài

 

 

Thylacomyidae/ Bilbies/ Họ Chuột lợn thỏ

Macrotis lagotis/Rabbit Bandicoot/ Chuột tai thỏ châu úc

 

 

PERISSODACTYLA/B MÓNG GUỐC NGÓN LẺ

Equidae/ Horses, wild asses, zebras/ Họ Lừa

Equus africanus/ African wild ass/ Lừa hoang châu phi (Trừ loài lừa nhà Equas asinus không thuộc phạm vi điều chỉnh của CITES)

 

 

Equus grevyi/ Grevy’s zebra/ Ngựa vằn gravy

 

 

 

Equus hemionus/Wild ass/ Lừa hoang (trừ các phụ loài quy định tại Phụ lục I)

 

Equus hemionus hemionus/ Mongolian wild ass/ Lừa hoang mông cổ

 

 

Equus hemionus khur/ Indian wild ass/ Lừa hoang ấn độ

 

 

 

Equus kiang/ Kiang/ Lừa Kiang

 

Equus przewalskii/ Przewalski’s horse/ Ngựa pregoaski

 

 

 

Equus zebra hartmannae/ Hartman’s moutain zebra/ Ngựa vn hoang Hartman

 

 

Equus zebra zebra/ Cape moutain zebra/ Ngựa vằn núi nam phi

 

Rhinocerotidae/ Rhinoceroses/ Họ Tê giác

Rhinocerotidae spp./ Rhinoceroses/ Các loài tê giác (Trừ các phụ loài quy định trong Phụ lục II)

 

 

 

Ceratotherium simum simum/ Southern white rhinoceros/ Tê giác trắng (Ch áp dụng đối với các quần th của Nam Phi và Swaziland; các quần th khác quy định tại Phụ lục I. Mu vật chỉ được quy định là mẫu vật thuộc Phụ lục II khi buôn bán quốc tế đối vi mẫu vật sống đến các địa đim phù hợp và được chấp nhận và các chiến lợi phẩm sau săn bn. Tất c các mẫu vật khác sẽ được quy định như mẫu vật của loài thuộc Phụ lục I và việc buôn bán chúng sẽ phải tuân th theo quy định đối với loài thuộc Phụ lục I).

 

Tapiridae/ Tapirs/ Họ heo vòi

Tapiridae spp./ Tapirs/ Các loài heo vòi (trừ loài quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Tapirus terrestris/ Brazilian tapir/ Heo vòi nam mỹ

 

PHOLIDOTA/ BỘ TÊ TÊ

Manidae/ Pangolins/ Họ Tê tê

 

Manis spp./Các loài tê tê giống Manis (Trừ các loài được quy định tại Phụ lục I)

 

Manis crassicaudata/ Indian pangolin/ Tê tê ấn độ

 

 

Manis culionensis/ Palawan pangolin/ Tê tê Palawan

 

 

Manis gigantea/ Giant pangolin/ Tê tê khổng lồ

 

 

Manis javanicaJavan pangoIin/Tê tê Java

 

 

Manis pentadactyla/ Chinese pangolin/ Tê tê vàng

 

 

Manis temminckii/ Ground pangolin/ Tê tê đất

 

 

Manis tetradactyla/ Long-tailed pangolin/ Tê tê đuôi dài

 

 

Manis tricuspis/ Tree pangolin/Tê tê cây bụng trắng

 

 

PILOSA/ Edentates/ BỘ ĐỘNG VẬT THIẾU RĂNG

Bradypodidae/Three-toed sloth/ Họ Lười

 

Bradypus pygmaeus/ Pygmy three-toed sloth/Lười ba ngón lùn

 

 

Bradypus variegatus/(Bolivian) three-toed sloth/ Lười ba ngón

 

Myrmecophagidae/American anteaters/ Họ thú ăn kiến

 

Myrmecophaga tridactyla/Giant anteater/ Thú ăn kiến lớn

 

 

 

Tamandua mexicana/ Tamandua/ Thú ăn kiến ta-man (Guatemala)

PRIMATES/APES, MONKEYS/ BỘ LINH TRƯỞNG

 

PRIMATES spp./ Các loài Linh trưng (Trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Atelidae/ Howler and prehensile-tailed monkeys/ Họ khỉ rú và kh đuôi

Alouatta coibensis/Coiba Island Howling Monkey/ Khỉ rú coiben

 

 

Alouatta palliata/Manted Howler/ Kh rú pa-li

 

 

Alouatta pigra/Guatemalan howler/ Khỉ rú trung mỹ

 

 

Atdes geoffroyi frontatus/Black browedspider monkey/ Khỉ nhện nicaragua

 

 

Atdes geoffroyi ornatus/Panama Spider Monkey/ Khỉ nhện panama

 

 

Brachyteles arachnoides/ Woolly spider monkey/ Khỉ nhện lông mượt

 

 

Brachyteles hypoxanthus/Northern muriqui/ Khỉ nhện lông mịn miền bắc

 

 

Oreonax flavicauda/ Yellow-tailed woolly monkey/ Khỉ nhện đuôi bông

 

 

Cebidae/ New World monkeys/ Họ khỉ mũ

Cullimico goeldii/ Goeldi Marmoset/ Kh sóc goeldi

 

 

Callithrix aurita/ White-eared Marmoset/ Khỉ sóc tai trng

 

 

Callithrix flaviceps/ Buff Headed Marmoset/ Kh sóc đầu vàng

 

 

Leontopithecus spp./ Golden Lion marmoset/ Các loài khỉ đuôi sóc sư tử thuộc giống Leontopithecus

 

 

Saguinus bicolor/ Pied marmoset/ Khỉ sóc nh

 

 

Saguinus geoffroyi/ Cotton top tamarin/ Khỉ sóc đầu bông

 

 

Saguinus leucopus/ White Footed Marmoset/ Khỉ sóc chân trắng

 

 

Saguinus martinsi/Martins’s tamarin/ Kh sóc đen

 

 

Saguinus oedipus/ Cotton -headed tamarin/ Kh sóc đầu trắng

 

 

Saimiri oerstedii/ Central American squirrel monkey/ Khỉ sóc trung mỹ

 

 

Cercopithecidae/ Old World monkeys/ Họ khỉ

Cercocebus galeritus/Tana river mangabey/ Khỉ xồm

 

 

Cercopithecus diana/Diana monkey/ Khỉ cổ bạc

 

 

Cercopithecus roloway/ Roloway monkey/ Kh tây phi

 

 

Macaca silenus/Lion – tailed macaque/ Kh đuôi sư t

 

 

Macaca sylvanus/ Barbary macaque/ Khỉ barbary

 

 

Mandrillus leucophaeus/ Drill/ Kh mặt chó tây phi

 

 

Mandrillus sphinx/ Mandrill/ Khỉ mặt chó

 

 

Nasalis larvatus/ Proboscis monkey/ Khỉ mũi dài malaysia

 

 

Piliocolobus kirkii/ Zanzibar red colobus/ Khỉ đông phi

 

 

Piliocolobus rufomitratus/ Tana river red colobus/ Khỉ đỏ đông phi

 

 

Presbytis potenziani/ Mentawi leaf monkey/ Voọc men-ta

 

 

Pygathrix spp./Snub-nosed monkey/ Các loài chà vá thuộc giống Pygathrix

 

 

Rhinopithecus spp./Các loài Voọc mũi hếch thuộc giống Rhinopithecus

 

 

Semnopithecus ajax/ Kashmir gray langur/ Voọc xám Kashmir

 

 

Semnopithecus dussumieri/ Southern plains grey Iangur/ Voọc xám đồng bằng

 

 

Semnopithecus entellus/ Grey langur/ Voọc xám

 

 

Semnopithecus hector/ Tarai greylangur/ Voọc xám tarai

 

 

Semnopithecuhypoleucos/ Blackfooted gray langur/ Voọc xám chân đen

 

 

Semnopithecus priam/ Tufted grey langur/ Voọc nâu

 

 

Semnopithecus schistaceus/ Nepal grey langur/ Voọc nâu Nepal

 

 

Simias concolor/Simakobou/ Voọc Sima

 

 

Trachypithecus geei/ Golden langur/ Voọc vàng

 

 

Trachypithecus pileatus/ Southern caped langur/ Voọc nam á

 

 

Trachypithecus shortridgei/ Shortridge’s langur/ Voọc Sotri

 

 

Cheirogaleidae/ Dwarf lemurs/ Họ kh cáo nh

Cheirogaleidae spp./ Dwarf and mouse lemur/ Các loài khỉ cáo nhỏ thuộc họ Cheirogaleidae

 

 

Daubentoniidae/ Aye-aye/ Họ mắt trố

Daubentonia madagascariensis/ Aye-aye/ Khỉ mắt tr Madagasca

 

 

Hominidae/ Chimpanzees, gorilla, orang-utan/ Họ người: Tinh tinh, Gorilla, Đười ươi

Gorilla beringei/Eastern gorilla/ Tinh tinh nh

 

 

Gorilla gorilla/Gorilla/ Tinh tinh

 

 

Pan spp./ Chimpanzees/ Các loài Tinh tinh thuộc giống Pan

 

 

Pongo abelii/ Sumatran orangutan/ Đười ươi

 

 

Pongo pygmaeus/Orang-utan/ Đười ươi nhỏ

 

 

Hylobatidae/ Gibbons/ Họ vượn

Hylobatidae spp./ Gibbons/ Các loài vượn thuộc họ Hylobatidae

 

 

Indriidae/Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs/ Họ Vượn lông mượt

Indriidae spp./ Avahi, indris, sifakas,woolly lemurs/ Các loài vượn lông mượt thuộc họ Indriidae

 

 

Lemuridae/ Large lemurs/ Họ vượn cáo

Lemuridae spp./ Lemur and Gentle lemur/ Các loài vượn cáo thuộc họ Lemuridae

 

 

Lepilemuridae/Sportive lemurs/ Họ vượn cáo nhảy

Lepimuridae spp./ Sportive and weasel lemur/ Các loài vượn cáo nhảy thuộc họ Lepilemuridae

 

 

Lorisidae/ Lorises/ Họ Culi

Nycticebus spp./ Các loài Culi thuộc giống Nycticebus

 

 

Pithecidae/ Sakis, uakaris/ Họ Khỉ đầu trọc

Cacajao spp./ Uakaris/ Các loài Khỉ đầu trọc thuộc giống Cacajao

 

 

Chiropotes albinasus/ White-nosed saki/ Khỉ trọc mũi trắng

 

 

PROBOSCIDEA/ BỘ CÓ VÒI

Elephantidae/ Elephants/ Họ voi

Elephas maximus/ Asian elephant/ Voi châu Á

 

 

Loxodonta africana/ Africa elephant/ Voi châu phi (Trừ các quần thể của Botswana, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe quy định trong Phụ lục II, thực hiện theo chú giải 2)

 

 

 

Loxodonta africana2/ Africa elephant/ Voi châu phi (Ch áp dụng đối với các quần th ở Botswana, Nam Phi, Namibia và Zimbabwe; các quần thể khác được quy định tại Phụ lục I)

 

RODENTIA/ BỘ GẶM NHM

Chinchillidae/ Chinchillas/ Họ chuột đuôi sóc nam mỹ

Chinchilla spp./ Chinchillas/ Các loài chuột đuôi sóc (Sóc nhà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước)

 

 

Cuniculidae/ Pacas/ Họ Chuột đuôi sóc trung mỹ

 

 

Cuniculus paca/ Lowland paca/ Chuột đuôi sóc trung mỹ (Honduras)

Dasyproctidae/ Agoutis/ Họ Chuột lang

 

 

Dasyprocta punctata/ Common agouti/ Chuột lang (Honduras)

Erethizontidae/ New-world porcupines/ Họ Nhím nam mỹ

 

 

Sphiggurus mexicanus/ Mexican prehensile-tailed porcupine/ Nhím Mexico (Honduras)

 

 

Sphiggurus spinosus/ Praguayan prehensilc-tailed porcupine/ Nhím gai (Uruguay)

Muridae/ Mice, rats/ Họ Chuột

 

Leporillus conditor/ Sticknest rat/ Chuột đất con-đi

 

 

Pseudomys fieldi/ Shark Bay false mouse/ Chuột giả vịnh con-đi

 

 

Xeromys myoides/False water-rat/ Chuột nước già

 

 

Zyzomys pedunculatus/ Central thick-tailed rat/ Chuột đuôi đày

 

Sciuridae/ Ground squirrels, tree squirrels/ Họ Sóc đất, họ Sóc cây

Cynomys mexicanus/Mexican squirrel/ Sóc Mexico

 

 

 

 

Marmota caudataLong-tailed marmot/ Sóc chồn đuôi dài (n Độ)

 

 

Marmota himalayana/ Himalayan marmot/ Sóc chồn himalaya (Ấn Độ)

 

Ratufa spp./ Giant squirrels/ Các loài sóc cây lớn thuộc giống Ratufa

 

SCANDENTIA/TREE SHREWS/ BỘ NHIỀU RĂNG

 

SCANDENTIA spp./ Tree shrews/ Các loài Đồi

 

SIRENIA/ SEA COWS/ BỘ BÒ BIN

Dugongidae/Dugong/ Họ Bò biển

Dugong dugon/Dugong/ Bò biển 1

 

 

Trichechidae/ Manatees/Họ Lợn biển

Trichechus inunguis/ Amazonian (South American) manatee/ Lợn biển Amazon

 

 

Trichechus manatus/ West Indian (North America) manatee/ Lợn biển tây ấn độ

 

 

Trichechus senegalensis/ West African manatee/ Lợn biển tây phi

 

 

II. LỚP CHIM/ CLASS AVES (BIRDS)

ANSERIFORMES/ BỘ NGỖNG

Anatidae / Ducks, geese, swans, etc./ Họ vịt

Anas aucklandica/ Auckland island flightless teal/ Mòng két đào Auckland

 

 

 

Anas bernieri/ Mòng két Madagasca

 

Anas chlorotis/ Brown teal/ Mòng két nâu

 

 

 

Anas formosa/ Bailkal teal/ Mòng két baican

 

Anas laysanensis/ Laysan duck/ Vịt Laysan

 

 

Anas nesiotis/Campell Island teal/ Mòng két đảo Campel

 

 

Asarcornis scutulata/White-winged wood duck/ Ngan cánh trắng

 

 

Branta canadensis leucopareia/ Aleutian (Canada) goose/ Ngỗng canada

 

 

 

Branta ruficollis/ Red-breasted goose/ Ngỗng ngực đỏ

 

Branta sandvicensis/Hawaiian goose/ Ngỗng hawai

 

 

 

Coscoroba coscoroba/ Coscoroba swan/ Thiên nga cscoroba

 

 

Cygnus melanocoryphus/ Black-necked swan/ Thiên nga cổ đen

 

 

Dendrocygna arborea/ West Indian Whistling-duck/ Vịt tây ấn độ

 

 

 

Dendrocygna autumnalis/ Black-bellied Tree whistling – duck/ Vịt cây mỏ đen (Honduras)

 

 

Dendrocygna bicolor/ Fulvous whiteling-dusk/ Vịt hung (Honduras)

 

Oxyura leucocephala/ White- headed duck/ Vt đầu trắng

 

Rhodonessa caryophyllacea/ Pink- headed duck/ Vịt đầu hồng (có khả năng bị tuyệt chủng)

 

 

 

Sarkidiornis melanotos/ Comb duck/ Vịt mào lược

 

APODIFORMES/B YẾN

Trochilidae/ Humming birds/ Họ chim ruồi

 

Trochilidae spp./ Các loài chim ruồi (trừ các loài quy định  Phụ lục I)

 

Glaucis dohrnii/ Hook-billed hermit/ ruồi m quăm

 

 

CHARADRIIFORMES/ BỘ RẼ

Burhinidae/Thick-knee/ Hộ Burin

 

 

Burhinus bistriatus/ Double-striped thick-knee, Mexican stone curlew/ Rẽ đá mê-xi-cô (Guatemala)

Laridae/ Gull/ Họ mòng bể

Larus relictus/ Relict gull/ Mòng bể relic

 

 

Scolopacidae/ Curlews, greenshanks/ Họ Rẽ

Numenius borealis/ Eskimo curlew/ Rẽ eskimo

 

 

Numenius tenuirostris/ Slender-billed curlew/ Rẽ m bé

 

 

Tringa guttifer/ Nordmanns greenshank/ Choắt lớn mỏ vàng

 

 

CICONIIFORMES/ BỘ HẠC

Balaenicipitidae/ Shoebill, whale-headed stork/ Họ Cò m dày

 

Balaeniceps rex/Shoebill/ Cò mỏ dày

 

Ciconiidae/ Storks/ H Hc

Ciconia boyciana/Japanese white stock/ Hạc nhật bn

 

 

 

Ciconia nigra/Black stock/ Hạc đen

 

Jabiru mycteria/Jabiru/ Cò nhiệt đới

 

 

Mycteria cinerea/Milky Wood stock/ Cò lạo xám

 

 

Phoenicopteridae/ Flamingos/ Họ Hồng hạc

 

Phoenicopteridae spp./ Flamigoes/ Các loài Hồng hạc

 

Threskiornithidae/ Ibises, spoonbills/ Họ Cò quăm

 

Eudocimus ruber/Scarlet ibis/ Cò quăm đỏ

 

 

Geronticus calvus/(Southern) Bald ibis/ Cò quăm đầu trọc (miền Nam)

 

Geronticus eremita/(Northern) bald ibis/ Cò quăm đầu trọc (miền Bắc)

 

 

Nipponia nippon/ Japanese crested ibis/ Cò quăm mào nhật bn

 

 

 

Platalea leucorodia/ White spoonbill/ Cò thìa châu á

 

COLUMBIFORMES/ BỘ BỒ CÂU

Columbidae/ Doves, pigeons/ Họ bồ câu

Caloenas nicobarica/ Nicobar pigeon/ Bồ câu nicoba

 

 

Ducula mindorensis/Mindoro imperial-pigeon/ Bồ câu mindoro

 

 

 

Gallicolumba luzonica/ Bleeding-heart pigeon/ Bồ câu ngực đỏ

 

 

Goura spp./all crowned pigeons/ tất cả Bồ câu vương miện

 

 

 

Nesoenas mayeri/Pink pigeon/ Bồ câu hồng (Mauritius)

CORACIIFORMES/ BỘ SẢ

Bucerotidae/ Hornbills/Họ hồng hoàng

 

Aceros spp./ Asian hornbills/ Các loài niệc châu Á thuộc giống Aceros (Trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Aceros nipalensis/ Rufous-necked hornbill/ Niệc c hung

 

 

 

Anorrhinus spp./ Hornbills/ Các loài chim m sừng thuộc giống Anorrhinus

 

 

Anthracoceros spp./ HornbiII, Pied hornbill/ Các loài thuộc ging Anthracoceros

 

 

Berenicornis spp./Hornbill/ Các loài hồng hoàng thuộc giống Berenicornis

 

 

Buceros spp./ Rhinoceros (Giant) hornbill/ Các loài Chim m sừng ln thuộc giống Buceros (trừ các loài quy định trong Phụ lục I)

 

Buceros bicornis/Great Indian hornbill/ Chim hồng hoàng

 

 

 

Penelopides spp./ Hornbills/ Các loài chim Hồng hoàng thuộc giống Penelopidess

 

Rhinoplax vigilHelmeted hornbill/ Hồng hoàng đội mũ

 

 

 

Rhyticeros spp./ Các loài thuộc giống hồng hoàng Rhyticeros (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Rhyticeros subruficollis/ Plain-pouched hornbill/ Hồng hoàng mỏ túi

 

 

CUCULIFORMES/ BỘ CU CU

Musophagidae/ Turacos/ Họ Turaco

 

Tauraco spp./ Turacos/ Các loài Tauraco

 

FALCONIFORMES/ Eagles, falcons, hawks, vultures/ BỘ CT

 

FALCONIFORMES spp./Các loài thuộc bộ cắt (Trừ loài Caracara lutosa và các loài thuộc họ Cathartidae không nằm trong các Phụ lục; và các loài quy định tại Phụ lục I và III)

 

Accipitridae/ Hawks, eagles/ Họ Ưng

Aquila adalberti/ Adalbert’s (Spannish imperial) eagle/ Đại bàng adalbert

 

 

Aquila heliaca/ Imperial eagle/ Đại bàng đu nâu

 

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii/ Hook-billed kite/ Diều m cong

 

 

Haliaeetus albicilla/White-tailed sea eagle/ Đại bàng biển đuôi trắng

 

 

Harpia harpyja/Harpy eagle/ Đại bàng harpy

 

 

Pithecophaga jefferyi/ Great Philippines (Monkey-eating) eagle/ Đại bàng lớn philippines (ăn khỉ)

 

 

Cathartidae/ New World vultures/ H Kền kền

Gymnogyps californianus/ California condor/ Kền kền California khoang cổ

 

 

 

 

Sarcoramphus papa/King vulture/ Kn kền tuyết (Honduras)

Vultur gryphus/ Andean condor/ Kền kền andean

 

 

Falconidae/ Falcons/ Họ Cắt

Falco araeus/ Seychelles kestrel/ Cắt seychelle

 

 

Falco jugger/Laggar falcon/ Cắt ấn độ

 

 

Falco newtoni/ Madagasca Kestrel/ Cắt Madagasca (Chỉ áp dụng đối với các quần thể ở Seychelles)

 

 

Falco pelegrinoides/ Barbary falcon/ Cắt barbary

 

 

Fulco peregrinus/ Pergerine falcon/ Cắt lớn

 

 

Falco punctatus/ Mauritius Kestrel/ Cắt maurit

 

 

Falco rusticolus/ Gyrfalcon/ Cắt Gyr

 

 

GALLIFORMES/ BỘ GÀ

Cracidae/ Chachalacas, currassows, guans/ Họ Gà

 

 

Crax alberti/ Blue-knobbed (Albert’s) Curassow/ Gà bướu xanh (Colombia)

Crax blumenbachii/ Red-billed curassow/ Gà mỏ đỏ

 

 

 

 

Crax daubentoni/Yellow-knobbed curassow/ Gà bưu vàng (Colombia)

 

 

Crax globulosa/ Wattled curassow/ Gà tây (Colombia)

 

 

Crax rubra/ Great curassow/ Gà lớn (Colombia, Guatemala, Honduras)

Mitu mitu/Alagoas curassow/ Gà mitu

 

 

Oreophasis derbianus/ Horned guan/ Gà mào sừng

 

 

 

 

Ortalis vetula/ Plain (Easterm) chachalaca/ Gà ortalis (Guatemala, Honduras)

 

 

Pauxi pauxi/ Helmeted (Galeated) Curassow / Gà mào (Colombia)

Penelope albipennis/ White-winged Guan/ Gà cánh trng guan

 

 

 

 

Penelope purpurascens/ Crested Guan/ Gà mào guan (Honduras)

 

 

Penelopina nigra/ Highland (Little) Guan / Gà nhỏ vùng cao nguyên (Guatemala)

Pipile jacutinga/ Black-fronted piping guan/ Gà lưng đen guan

 

 

Pipile pipile/Trinidad (White headed) piping guan/ Gà đầu trắng guan

 

 

Megapodiidae/ Megapodes/ scrubfowl/ Họ gà Maleo

Macrocephalon maleo/ Maleo megapode/ Gà maleo

 

 

Phasianidae/ Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans/ Họ trĩ

 

Argusianus argus/Great argus pheasant/ Gà lôi lớn agut

 

Catreus wallichi/Cheer pheasant/ Gà lôi wall

 

 

Colinus virginianus ridgwayMasked Bobwhite/ Gà đuôi trắng

 

 

Crossoptilon crossoptilon/ White-eared (Tibetan) phesant/ Gà lôi tai trắng

 

 

Crossoptilon mantchuricum/ Brown eared-pheasant/ Gà lôi tai nâu

 

 

 

Gallus sonneratii/ Sonnerat’s (Grey) junglefowl/ Gà rừng sonnerat

 

 

Ithaginis cruentus/Blood pheasant/ Gà lôi cruen

 

Lophophorus impejanus/ Himalayan (Impeyan) Monal/ Gà lôi himalayan

 

 

Lophophorus lhuysii/ Chinese monal/ Gà lôi trung quốc

 

 

Lophophorus sclateri/ Selater’s (Crestless) monal/ Gà lôi không mào

 

 

Lophura edwardsi/ Edward’s pheasant/ Gà lôi lam mào trắng

 

 

 

 

Lophura leucomelanos/Kalij pheasant/gà lôi kalij (Pakistan)

Lophura swinhoii/ Swinhoe’s pheasant/ Gà lôi Swinhoe

 

 

 

 

Meleagris ocellata/ Ocelated turkey/Gà mắt đơn (Guatemala)

 

 

Pavo cristatusIndian Peafowl/ công ấn độ (Pakistan)

 

Pavo muticus/Green peafowl/ Công

 

 

Polyplectron bicalcaratum/ Common (Grey) peacock – pheasant/ Gà tiền mặt vàng

 

 

Polyplectron germaini/ Germain’s peacock pheasant/ Gà tiền mặt đỏ

 

 

Polyplectron malacense/Malayan peacock-pheasant/ Gà tiền malayan

 

Polyplectron napoleonis/ Palawan peacock-pheasant/ Gà tiền Napoleon

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri/ Bornean  peacock-pheasant/ Gà tiền bornean

 

 

 

Pucrasia macrolopha/Koklass Pheasant/Trĩ koklass (Pakistan)

Rheinardia ocellata/ Rheinard’s crested argus pheasant/ Trĩ sao

 

 

Syrmaticus ellioti/ Elliot’s pheasant/ Gà lôi elliot

 

 

Syrmaticus humiae/ Hume’s pheasant, Gà lôi hume

 

 

Syrmaticus mikado/ Mikado pheasant/ Gà lôi mikado

 

 

 

Syrmaticus reevesii/ Reeves’s pheasant/ Trĩ reeves trung quốc

 

Tetraogallus caspius/ Caspian snowcock/ Gà lôi caspi

 

 

Tetraogallus tibetanus/ Tibetan snowcock/ Gà lôi tây tạng

 

 

Tragopan blythii/ Blyth’s Tragopan/ Gà lôi blyth

 

 

Tragopan caboti/ Cabot’s Tragopan/ Gà lôi calot

 

 

Tragopan melanocephalus/ Western tragopan/ Gà lôi tây á

 

 

 

 

Tragopan satyra/ Satyr tragopan/ Gà lôi saty (Nepal)

 

 Tympanuchus cupido attwateri/ Attwaer’s greater prairie chicken/ Gà gô đồng lớn attwae

 

GRUIFORMES/ BỘ SẾU

 

 

Gruidae/ Cranes/ Họ Sếu

 

 

 

Gruidae spp./ Cranes/Các loài Sếu (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Balearica pavonina/ Black crowned- crane/ Sếu vương miện đen

 

 

Grus americana/ Whooping crane/ Sếu mỹ

 

 

Grus canadensis nesiotes/ Cuban sandhill crane/ Sếu đồi cát cuba

 

 

Grus canadensis pulla/ Missisippi sandhill crane/ Sếu đồi cát missisippi

 

 

Grus japonensis/ Red-crowned (Japanese) crane/ Sếu đầu đỏ nhật bản

 

 

Grus leucogeranus/ siberian white crane/ Sếu trắng siberi

 

 

Grus monacha/ Hooded crane/ Sếu mào

 

 

Grus nigricollis/ Black-necked crane/ Sếu xám

 

 

Grus vipio/White-naped crane/ Sếu gáy trắng

 

 

Otididae/ Bustards/ Họ Ô tác

 

Otididae spp./ Bustards/ Các loài Ô tác (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Ardeotis nigriceps/ Great indian bustard/ Ô tác lớn ấn độ

 

 

Chlamydotis macqueenii/ MacQueen’s bustard/ Ô tác mác-quin

 

 

Chlamydotis undulata/ Houbara bustard/ Ô tác houbara

 

 

Houbaropsis bengalensis/ Bengal florican (bustard)/ Ô tác Bengal

 

 

Rallidae/ Rails/ Họ Gà nước

Gallirallus sylvestris/ Lord howe island (wood) rail/ Gà nước đảo Lord howe

 

 

Rhynochetidae/ Kagu/ Họ Gà Kagu

Rhynochetos jubatus/ Kagu/ Gà kagu

 

 

PASSERIFORMES/ BỘ SẺ

Atrichornithidae/ Scrub-bird/ Họ Chim bụi

Atrichornis clamosus/ Noisy scrub-bird/ Chim bụi clamosu

 

 

Cotingidae/ Cotingas/ Họ Cotingas

 

 

Cephalopterus ornatus/Amazonian ornate umbrellabird/Chim yếm hoa (Colombia)

 

 

Cephalopterus penduliger/ Long-wattled umbrella bird / Chim yếm dài (Colombia)

Cotinga maculata/Banded (Spotted) Cotinga/ Chim cotinga đốm

 

 

 

Rupicola spp./ Coks-of-the-rock/ các loài thuộc giống Rupicola

 

Xipholena atropurpurea/ White-winged cotinga/ Chim cotinga cánh trắng

 

 

Emberizidae/ Cardinals, tanagers/ Họ chim giáo chủ

 

Gubernatrix cristata/ Yellow cardinal/ Sẻ vàng

 

 

Paroaria capitata/ Yellow-billed cardinal/ Sẻ mỏ vàng

 

 

Paroaria coronata/ Red-crested cardinal/ Sẻ mào đỏ

 

 

Tangara fastuosa/ Seven-coloured tanager/ Sẻ bảy màu

 

Estrildidae/ Mannikins, waxbills/ Họ chim di

 

Amandava formosa/ Green avadavat/ Chim di xanh munia

 

 

Lonchura oryzivora/ Java sparrow/ Chim sẻ Java

 

 

Poephila cincta cincta/ Black-throated finch/ Chim sẻ họng đen

 

Fringillidae/ Finches/ Họ Sẻ thông

Carduelis cucullata/ Red siskin/ Chim sẻ vàng đỏ

 

 

 

Carduelis yarrellii/ Yellow-faced siskin/ Chim sẻ mặt vàng

 

Hirundinidae/ Martin/ Họ nhạn

Pseudochelidon sirintarae/ White-eyed river martin/ Nhạn sông mắt trắng

 

 

Icteridae/ New-world Blackbird/ Họ chim két

Xanthopsar flavus/ Saffron-cowled blackbird/ Chim két đầu vàng

 

 

Meliphagidae/ Honeyeater/ Họ chim hút mật

 

 Lichenostomus melanops cassidix/ Yellow-tuffed honeyeater/Chim hút mật ức vàng

 

Muscicapidae/ Old World flycatchers/ Họ đớp ruồi

 

 

Acrocephalus rodericanus/ Rodriguez brush warbler/ Chích bụi rođrigê (Mauritius)

 

Cyornis ruckii/ Rueck’s blue-flycatcher/ Đớp ruồi xanh rueck

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis/ Western rufous bristlebird/ Chích lông cứng nâu đỏ

 

 

Dasyornis longirostris/ Western bristlebird/ Chích lông cứng

 

 

Garrulax canorusHwamei/ Hoạ mi

 

 

Garrulax taewanus/Taiwan Hwamei/ Họa mi đài loan

 

 

Leiothrix argentauris/ Silver – eared mesia/ Kim oanh tai bạc

 

 

Leiothrix luteaRed-billed leiothrix/ Chim oanh mỏ đỏ

 

 

Liocichla omeiensis/ Omei shan (mount omei) Liocichla/ Chim omei shan

 

Picathartes gymnocephalus/ White-necked rockfowl/ Bồ câu núi cổ trắng

 

 

Picathartes oreas/ Grey-necked rockfowl/ Bồ câu núi cổ xám

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis/ Mascarene paradie flycatcher/ Đớp ruồi thiên đường mat-ca-re-ne (Mauritius)

Paradisaeidae/ Birds of paradise/ Họ Chim thiên đường

 

Paradisaeidae spp./ Birds of paradise/ Các loài chim thiên đường

 

Pittidae/Pittas/Họ đuôi cụt

 

Pitta guajana/ Blue-tailed (banded) pitta/ Đuôi cụt đít xanh

 

Pitta gurneyi/ Gurney’s pitta/ Đuôi cụt Gurney

 

 

Pitta kochi/ Koch’s (Whiskered) pitta/ Đuôi cụt Koch

 

 

 

Pitta nympha/ Fairy pitta/ Đuôi cụt bụng đỏ

 

Pycnonotidae/Bulbul/ Họ chào mào

 

Pycnonotus zeylanicus/ Straw-headed (Straw-crowned) bulbul/ Chim chào mào đầu mũ rơm

 

Sturnidae/ Mynahs (Starlings)/ Họ sáo

 

Gracula religiosa/ Hill (Taking) Mynah/ Yểng

 

Leucopsar rothschildi/ Rothchild’s starling/ Chim sáo rothchild

 

 

Zosteropidae/ White-eye/Họ Vành khuyên

Zosterops albogularis/ White-breasted silvereye/ Vành khuyên mắt trắng

 

 

PELECANIFORMES/BỘ BỒ NÔNG

Fregatidae/ Frigatebird/ Họ cốc biển

Fregata andrewsi/ Christmas Island Frigatebird/ Cốc biển bụng trắng

 

 

Pelecanidae Pelican/ Họ bồ nông

Pelecanus crispusDalmatian Pelican/ Bồ nông trắng đốm đen

 

 

Sulidae/ Gannets/ Họ Chim điên

Papasula abbotti/ Abott’s booby/ Chim điên bbot

 

 

PICIFORMES/BỘ GÕ KIẾN

Capitonidae/ Barbets/ Họ Cu rốc

 

 

Semnornis ramphastinus/ Toucan barbet/ Cu rốc tucan (Colombia)

Picidae/ Woodpeckers/ Họ gõ kiến

Dryocopus javensis richardsi/ Tristram’s (white-billed) woodpecker/ Gõ kiến đen bụng trắng

 

 

Ramphastidae/Toucans/ Họ tu căng

 

 

Baillonius bailloni/ Saffron Toucanet/ Chim tu căng vàng nghệ (Argentina)

 

Pteroglossus aracari/ Blacked-necked Aracari/ Chim cổ đen aracani

 

 

 

Pteroglossus castanotis/ Chestnut-eared Aracari/ Chim cổ đen Aracani (Argentina)

 

Pteroglossus viridis/ Green aracari/ Chim xanh aracari

 

 

 

Ramphastos dicolorus/ Red-breasted Toucan/ Chim tu căng ngực đỏ (Argentina)

 

Ramphastos sulfuratus/Keel-billed Toucan/ Chim tu căng mỏ gãy

 

 

Ramphastos toco/ Toco Toucan/ Chim tu căng toco

 

 

Ramphastos tucanus/ Red-billed Toucan/ Chim tu căng mỏ đỏ

 

 

Ramphastos vitellinus/ Channel-billed Toucan/ Chim tu căng mỏ rãnh

 

 

 

Selenidera maculirostris/ Spot-billed Toucanet/ Chim tu căng mỏ đốm (Argentina)

PODICIPEDIFORMES/ BỘ CHIM LẶN

Podicipedidae/ Grebe/ Họ chim lặn

Podilymbus gigas/ Atilan Grebe/ Chim lặn atilan

 

 

PROCELLARIIFORMES/ BỘ HẢI ÂU

Diomedeidae/Albatross/ Họ hải âu mày đen (lớn)

Pheobastria albatrus/ Short-tailed albatross/ Chim hải âu lớn đuôi ngắn

 

 

PSITTACIFORMES/ Amazons, cockatoos, lories, lorikeets, macaws, parakeets, parrots/ BỘ VẸT

 

PSITTACIFORMES spp. / Các loài thuộc bộ Vẹt (trừ các loài quy định tại Phụ lục I và các loài Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus và Psittacula krameri không quy định trong các Phụ lục)

 

Cacatuidae/ Cockatoos/ Họ Vẹt mào

Cacatua goffiniana/ Goffin’s Cockatoo/ Vẹt mào goffin

 

 

Cacatua haematuropygia/ Red-vented cockatoo/ Vẹt mào đít đỏ

 

 

Cacatua moluccensis/ Moluccan cockatoo/ Vẹt mào Molucan

 

 

Cacatua sulphurea/ Yellow-crested cockatoo/Vẹt mào vàng

 

 

Probosciger aterrimus/ Palma cockatoo/ Vẹt mào cây cọ

 

 

Loriidae/ Lories, lorikeets/ Họ Vẹt lorikeet

Eos histrio/ Red and blue lory/ Vẹt Lory xanh đỏ

 

 

Vini ultramarina/ Ultramarine lorikeet (lory)/ Vẹt Lorikeet

 

 

Psittacidae/ Amazons, macaws, parakeets, parrots/ Họ Vẹt

Amazona arausiaca/ Red-necked Amazon parrot/ Vẹt cổ đỏ amazon

 

 

Amazona auropalliata/ Yellow-naped parrot/ Vẹt gáy vàng

 

 

Amazona barbadensis/ Yellow-shouldered (Amazon) parrot/ Vẹt tai vàng

 

 

Amazona brasiliensis/ Red-tailed (Amazon) parrot/ Vẹt đuôi đỏ

 

 

Amazona finschi/Lilac-crowned Amazon/ Vẹt finschi amazon

 

 

Amazona guildingii/ Saint.Vincent parrot/ Vẹt vincen

 

 

Amazona imperialis/ Imperial parrot/ Vẹt hoàng đế

 

 

Amazona leucocephala/ Cuba (Bahamas) parrot/ Vẹt cuba

 

 

Amazona oratrix/ Yellow-headed amazon/ Vẹt Oratrix amazon

 

 

Amazona pretrei/ Red-spectacled parrot/ Vẹt vành mắt đỏ

 

 

Amazona rhodocorytha/ Red-browed parrot/ Vẹt trán đỏ

 

 

Amazona tucumana/ Tucuman amazon parrot/ Vẹt tucuman

 

 

Amazona versicolor/ St. Lucia parrot/ Vẹt lucia

 

 

Amazona vinacea/ Vinacecousparrot/ Vẹt vinacos

 

 

Amazona viridigenalis/ Green-cheeked (Red-crowned) Amazon parrot/ Vẹt má xanh amazon

 

 

Amazona vittata/ Puerto Rican parrot/ Vẹt puertorico

 

 

Anodorhynchus spp./ Large blue macaws/ Các loài Vẹt lục xám thuộc giống Anodorhynchus

 

 

Ara ambiguus/ Green (Buffon’s) Macaw/ Vẹt đuôi dài xanh

 

 

Ara glaucogularis/ Blue-throated Macaw/ Vẹt đuôi dài cổ xanh (Thường buôn bán bằng tên Ara caninde)

 

 

Ara macao/ Scarlet Macaw/ Vẹt đỏ đuôi dài

 

 

Ara militaris/ Military Macaw/ Vẹt đuôi dài military

 

 

Ara rubrogenys/ Red-fronted Macaw/ Vẹt mặt đỏ

 

 

Cyanopsitta spixii/ Little blue Macaw/ Vẹt đuôi dài spix

 

 

Cyanoramphus cookiiNorfolk parakeet, Norfolk Island green parrot/ Vẹt đảo Norfolk

 

 

Cyanoramphus forbesi/ Forbes’ parakeet/ Vẹt forbesi

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae/ Red fronted (New Zealand) paraket/ Vẹt đuôi dài mặt đỏ

 

 

Cyanoramphus saisseti/Red-crowned Parakeet/ Vẹt vương miện đỏ

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni/ Coxen’s fig-parrot/ Vẹt coxen

 

 

Eunymphicus cornutus/ Horned parakeet/ Vẹt sừng đuôi dài

 

 

Guarouba guarouba/ Golden parakeet/ Vẹt lông vàng

 

 

Neophema chrysogaster/ Orange-bellied parrot/ Vẹt mỏ vàng

 

 

Ognorhynchus icterotis/ Yellow-eared conure/ Vẹt tai vàng

 

 

Pezoporus occidentalis/ Australian night parrot/ Vẹt khoang cổ xanh

 

 

Pezoporus wallicus/ Ground parrot/ Vẹt đất

 

 

Pionopsitta pileata/ Pileated (Red capped) parrot/ Vẹt pilet

 

 

Propyrrhura couloni/ Blue-headed macaw/ Vẹt đuôi dài đầu xanh

 

 

Propyrrhura maracana/ Blue-winged macaw/ Vẹt đuôi dài cánh xanh

 

 

Psephotus chrysopterygius/ Golden-shouldered parakeet/ Vẹt tai vàng

 

 

Psephotus dissimilis/ Hooded parakeet (parrot)/ Vẹt mào đuôi dài

 

 

Psephotus pulcherrimus/ Paradise parakeet (parrot)/ Vẹt thiên đường (có khả năng bị tuyệt chủng)

 

 

Psittacula echo/ Echoparakeet/ Vẹt đuôi dài mauritius

 

 

Psittacus erithacus /African grey parrot/ Vẹt xám châu Phi

 

 

Pyrrhura cruentata/ Blue-throated (Ochre-market) parakeet/ Vẹt cổ xanh

 

 

Rhynchopsitta spp./ Thick-billed parrots/ Vẹt mỏ dày thuộc giống Rhychopsitta

 

 

Strigops habroptilus/Owl parrot (Kakapo)/ Vẹt đêm

 

 

RHEIFORMES/BỘ CHIM CHẠY

Rheidae/ Rheas/ Họ Đà điểu

Pterocnemia pennata/ Lesser rhea/ Đà điểu nam mỹ nhỏ (Trừ phân loài Pterocnemia pennata pennata quy định tại Phụ lục II)

 

 

 

Pterocnemia pennata pennata/ Lesser Rhea/ Đà điểu nam mỹ nhỏ

 

 

Rhea americana/ Greater Rhea/ Đà điểu lớn nam mỹ

 

SPHENISCIFORMES/ BỘ CHIM CÁNH CỤT

Spheniscidae/ Penguins/ Họ Chim cánh cụt

 

Spheniscus demersus/ Jackassh penguin/ Chim cánh cụt jackash

 

Spheniscus humboldti/ Humboldt penguin/ Chim cánh cụt humboldt

 

 

STRIGIFORMES/ Owls/BỘ CÚ

 

STRIGIFORMES spp./Các loài thuộc bộ cú (Trừ các loài quy định trong Phụ lục I và loài Sceloglaux albifacies/Laughing owl/cú mặt cười)

 

Strigidae/Owls/ Họ cú mèo

Heteroglaux blewitti/ Forest owlet/ Cú rừng nhỏ

 

 

Mimizuku gurneyi/ Giant scops-owl/ Cú lớn

 

 

Ninox natalis/ Christmas (Moluccan) hawk-owl/ Cú diều noel

 

 

Tytonidae/ Barn owls/ Họ cú lớn

Tyto soumagnei/ Soumabne’s owl/Cú Madagascar

 

 

STRUTHIONIFORMES/ BỘ ĐÀ ĐIỂU

Struthionidae/ Ostrich/ Họ Đà điểu

 

 

Struthio camelus/ North African ostrich/ Đà điểu bắc phi (chỉ áp dụng đối với các quần thể của Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hoà Trung phi, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Nigeria, Senegal và  Sudan; các quần thể còn lại không quy định trong Phụ lục)

 

 

TINAMIFORMES/BỘ CHIM TINAMOU

Tinamidae/ Tinamous/ Họ chim Tinamou

Tinamus solitarius/ Solitary Tinamou/ Chim sống đơn độc tinamou

 

 

TROGONIFORMES/BỘ NUỐC

Trogonidae/ Quetzals/ Họ nuốc

Pharomachrus mocinno/ Quetzal, resplendent quezal/ Nuốc nữ hoàng

 

 

       

 

III. LỚP BÒ SÁT/CLASS REPTILIA
(REPTILES)

CROCODYLIA/ Alligators, caimans, crocodiles/ BỘ CÁ SẤU

 

CROCODYLIA spp./Crocodiles and Alligators/ Các loài thuộc bộ Cá sấu (Trừ những loài quy định tại Phụ lục I)

 

Alligatoridae/ Alligators, caimans/ Họ Cá sấu châu mỹ

Alligator sinensis/Chinese alligator/ Cá sấu trung quốc

 

 

Caiman crocodilus apaporiensis/ Rio Apaporis caiman/ Cá sấu Rio apaporis

 

 

Caiman latirostris/ Broad-nosed (snouted) caiman/ Cá sấu mũi rộng (trừ quần thể của Argentina quy định tại Phụ lục II)

 

 

Melanosuchus nigerBlack caiman/Cá sấu đen (Trừ quần thể của Brazil quy định tại Phụ lục II và quần thể của Ecuađo quy định tại Phụ lục II và hạn ngạch xuất khẩu hàng năm bằng không cho đến khi hạn ngạch hàng năm được Ban thư ký CITES và Nhóm chuyên gia cá sấu của IUCN/SSC thông qua)

 

 

Crocodylidae/ Crocodiles/ Họ Cá sấu

Crocodylus acutus/American crocodile/ Cá sấu châu Mỹ (Trừ quần thể khu quản lý tổng hợp rừng ngập mặn Vịnh  Cispata, Tinajones, La Balsa và các khu vực xung quanh, khu vực Córdoba, Colombia, và quần thể của Cuba, được quy định tại Phụ lục II; và quần thể của Mexico được quy định tại Phụ lục II với hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên)

 

 

Crocodylus cataphractus/ African slender-snouted crocodile/ Cá sấu mõm nhọn châu phi

 

 

Crocodylus intermedius/ Orinoco crocodile/ Cá sấu orinoco

 

 

Crocodylus mindorensis/ Philippine crocodile/ Cá sấu philipin

 

 

Crocodylus moreletii/ Morelet’s crocodile/ Cá sấu Morelet (Trừ quần thể của Belize được quy định tại Phụ lục II với hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên, và quần thể của Mexico thuộc Phụ lục II)

 

 

Crocodylus niloticus/ African (Nile) crocodile/ Cá sấu sông Nile [Trừ các quần thể của Ai Cập, Botswana (với hạn ngạch buôn bán mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên vì mục đích thương mại bằng không), Ethiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Uganda, Cộng hoà Tanzania (với hạn ngạch xuất khẩu hàng năm không vượt quá 1.600 mẫu vật khai thác từ tự nhiên bao gồm mẫu vật săn bắn, mẫu vật nuôi sinh trưởng), Zambia và Zimbabwe thuộc Phụ lục II]

 

 

Crocodylus palustris/ Mugger (Marsh) crocodile/ Cá sấu đầm lầy Ấn Độ

 

 

Crocodylus porosus/Saltwater crocodile/ Cá sấu nước mặn {Trừ các quần thể của Australia, Indonesia, Malaysia [hạn chế khai thác từ tự nhiên tại Bang Sarawak và hạn ngạch bằng không áp dụng cho mẫu vật từ tự nhiên tại các Bang khác của Malaysia (Sabah và Bán đảo Malaysia), hạn ngạch bằng không sẽ không thay đổi trừ khi được Hội nghị các nước thành viên thông qua] và Papua New Guinea được quy định tại Phụ lục II}.

 

 

Crocodylus rhombifer/ Cuban crocodile/ Cá sấu Cuba

 

 

Crocodylus siamensis/ Siamese crocodile/ Cá sấu nước ngọt

 

 

Osteolaemus tetraspis/ Dwarf crocodile/ Cá sấu lùn

 

 

Tomistoma schlegelii/ False gavial/ Cá sấu giả mõm dài

 

 

Gavialidae/ Gavial/ Họ Cá sấu mõm nhọn

Gavialis gangeticus/ Indian gavial/ Cá sấu mõm dài Ấn độ

 

 

RHYNCHOCEPHALIA/BỘ THẰN LẰN ĐẦU MỎ

Sphenodontidae/ Tuatara/ Họ Thằn lằn tuatara

Sphenodon spp.Tuataras/ Các loài Thằn lằn răng nêm

 

 

SAURIA/BỘ THẰN LẰN

Agamidae/Spiny-tailed lizards, Agamas / Họ Nhông

 

Ceratophora aspera/ Horned lizards/ thằn lằn sừng (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên)

 

Ceratophora erdeleni/ Erdelen’s horned lizard/ Thằn lằn sừng Sri Lanka

 

 

Ceratophora karu/ Karu’s horned lizard/ Thằn lằn sừng Karu

 

 

 

Ceratophora stoddartii (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bng không đối với mẫu vật từ tự nhiên)

 

Ceratophora tennentii/ Horn-nosed lizard

 

 

Cophotis ceylanica/Pygmy lizards/ Thằn ln lùn ceylanica

 

 

Cophotis dumbara/ Pygmy lizards/ thn ln lùn dumbara

 

 

 

Lyriocephalus scutatus (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật từ tự nhiên)

 

 

Saara spp./Agamids lizard/Các loài thằn lằn giống Saara

 

 

Uromastyx spp./ Spiny-tailed lizards/ Các loài Nhông đuôi gai thuộc giống Uromastyx

 

Anguidae /Alligator lizards/ Họ thằn lằn cá sấu mõm nhọn

 

Abronia spp./Arboreal alligator lizards/ Các loài Thằn lằn cá sấu sống trên cây thuộc giống Abronia. [Trừ các loài quy định tại Phụ lục I (hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật từ tự nhiên bằng không với các loài Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis và A. vasconcelosii)]

 

Abronia anzuetoi /Anzuetoi arboreal alligator lizard/ Thằn lằn cá sấu sống trên cây Anzuetoi

 

 

Abronia campbelli /Campbell’s Alligator Lizard/ Thằn lằn cá sấu Campbell

 

 

Abronia fimbriata /Cáquipec Arboreal Alligator Lizard/ Thằn lằn cá sấu sống trên cây Cáquipec

 

 

Abronia frosti /Frost’s Arboreal Alligator Lizard/ Thằn lằn cá sấu sống trên cây frost

 

 

Abronia meledona/Torre de Guatel Arboreal Alligator Lizard/ Thằn lằn cá sấu sống trên cây Torre de Guatel

 

 

Chamaeleonidae/ Chameleons/ Họ tắc kè hoa

 

Archaius spp./Các loài Tắc kè thuộc giống Archaius

 

 

Bradypodion spp./ South African dwarf chamaeleons/ Các loài Tắc kè hoa lùn nam phi thuộc giống Bradypodion

 

 

Brookesia spp./Leaf chameleons/ Các loài Tắc kè thuộc giống Brookesia (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Brookesia perarmata/ Antsingy leaf chameleon/ Tắc kè giáp lá

 

 

 

Calumma spp./ Chamaeleons/ Các loài Tắc kè hoa bắc mỹ thuộc giống Calumma

 

 

Chamaeleo spp./ Chamaeleons/ Các loài Tắc kè hoa thuộc giống Chamaeleo

 

 

Furcifer spp./ Chamaeleons/ Các loài Tắc kè hoa thuộc giống Furcifer

 

 

Kinyongia spp./ Các loài Tắc kè thuộc giống Kinyongia

 

 

Nadzikambia spp./ Các loài Tắc kè thuộc giống Nadzikambia

 

 

Palleon spp./ Các loài Tắc kè thuộc giống Palleon

 

 

Rieppeleon spp. /Short-Tailed Pygmy Chameleon/ Các loài tắc kè đuôi ngắn thuộc giống Rieppeleon

 

 

Rhampholeon spp. /African leaf chameleons/ Các loài Tắc kè lá Châu Phi thuộc giống Rhampholeon

 

 

Trioceros spp/Cá loài tắc kè giống Trioceros

 

Cordylidae/ Spiny-tailed lizards/ Họ Thằn ln khoang

 

Cordylus spp./ Girdled and crag lizard/ Các loài Thằn lằn đuôi vòng núi đá thuộc giống Cordylus

 

 

Hemicordylus spp./ false girdled lizards/các loài thằn lằn đuôi vòng thuộc giống Hemicordylus.

 

 

Karusaurus spp./ Karusaurus lizard/các loài thằn lằn đuôi vòng giống Karusaurus

 

 

Namazonurus spp./Campbell’s girdled lizard/ các loài thằn lằn đuôi vòng camplell thuộc giống Namazonurus

 

 

Ninurta spp./Girdle-tail Lizards/Các loài thằn lằn đuôi vòng thuộc giống Ninurta

 

 

Ouroborusspp./ Armadillo girdled lizard/ các loài thằn lằn đuôi vòng thuộc giống Ouroborus

 

 

Pseudocordylus spp./ Crag lizards/ các loài thằn lằn thuộc giống Pseudocordylus

 

 

Smaug spp./ Spiny southern African lizards/ Các loài thằn lằn gai thuộc giống Smaug

 

Eublepharidae/Eyelid geckos/ Họ Thạch sùng mí

 

Goniurosaurus spp./ Các loài thạch sùng mí thuộc ging Goniurosaurus (Tr loài bản đa của Nhật Bản)

 

Gekkonidae/ Geckos/ Họ Tc kè

Cnemaspis psychedelica /Psychedelic Rock Gecko/Tắc kè đuôi vàng

 

 

 

 

Dactylocnemis spp. /Các loài tắc kè thuộc giống Dactylocnemis (New Zealand)

 

Gekko gecko/Tokay gecko/ Tc kè hoa

 

Gonatodes daudini/Union Island Clawed Gecko/Tắc kè daudin

 

 

 

 

Hoplodactylus spp./ Các loài tắc kè thuộc giống Hoplodactylus (New Zealand)

Lygodactylus williamsi /Electric blue gecko/ Tắc kè xanh điện

 

 

 

 

Mokopirirakau spp. /Các loài tắc kè thuộc giống Mokopirirakau (New Zealand)

 

Nactus serpensinsula/ Serpent island gecko/ Tắc kè đảo quỷ

 

 

Naultinus spp./ New Zealand green geckos/Các loài tắc kè xanh New Zealand thuộc giống Naultinus

 

 

Paroedura androensis

 

 

Paroedura masobe / Madagascar Big Eyed Gecko/Tắc kè mắt to Madagascar

 

 

Phelsuma spp./ Day gecko/ Các loài tắc kè thuộc giống Phelsuma

 

 

Rhoptropella spp./ Rhoptropella gecko/Các loài tắc kè thuộc giống Rhoptropella

 

 

 

Sphaerodactylus armasi (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus celicara (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus dimorphicus (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus intermedicus (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus alayol (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus granti (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus notatus alactus (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus oliveri (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus pimienta (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus ruibali (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus siboney (Cuba)

 

 

Sphaerodactylus torrei (Cuba)

 

 

Toropuku spp./Stephen’s Island gecko/ Các loài tắc kè đảo Stephen thuộc giống Toropuku (New Zealand)

 

 

Tukutuku spp./ Tukutuku gecko/Các loài tắc kè thuộc giống Tukutuku (New Zealand)

 

Uroplatus spp./ Flat or leaf-tailed geckos/ Các loài tắc kè thuộc giống Uroplatus

 

 

 

Woodworthia spp./New Zealand common gecko/ các loài tắc kè New Zealand thuộc giống Woodworthi(New Zealand)

Helodermatidae/ Beaded lizard, gila monster/ Họ Thằn lằn da ướt

 

Heloderma spp./ Beaded lizards/ Các loài thằn lằn da độc (trừ các phụ loài tại Phụ lục I)

 

Heloderma horridum charlesbogertiMotagua Valley beaded lizard/ Thằn lằn Charles

 

 

Iguanidae/ Iguanas/ Họ Kỳ nhông

 

Amblyrhynchus cristatusMarine iguana/ Kỳ nhông biển

 

Brachylophus spp./ Banded iguanas/ các loài Kỳ nhông mào fijian thuộc giống Brachylophus

 

 

 

Conolophus spp./ Land iguanas/ Các loài Kỳ nhông đất thuộc giống Conolophus

 

 

Ctenosaura spp./Ulita spiny-tailed iguana/ các loài Nhông đuôi gai thuộc giống Ctenosaura

 

Cyclura spp./ Rhinoceros iguanas/ Các loài Kỳ nhông sừng thuộc giống Cyclura

 

 

 

Iguana spp./ Common iguanas/ Các loài Kỳ nhông thường thuộc giống Iguana

 

 

Phrynosoma blainvilliiBlainville’s horned lizard/ Kỳ nhông sừng bãi biển

 

 

Phrynosoma cerroenseCedros Island horned lizard/ Kỳ nhông sừng đảo cedros

 

 

Phrynosoma coronatum/San Diego horned lizard/ Kỳ nhông sừng san diego

 

 

Phrynosoma wigginsiCoast horned lizard/ Kỳ nhông sừng bãi biển mexico

 

Sauromalus varius/ San estaban island chuckwalla/ Kỳ nhông san estaban

 

 

Lacertidae/ Lizards/ Họ Thằn lằn chính thức

Gallotia simonyi/ Hierro giant lizard/ Thằn lằn khổng lồ hierro

 

 

 

Podarcis lilfordi/ Lilford’s wall lizard/ Thằn lằn lifo

 

 

Podarcis pityusensisIbiza wall lizard/ Thằn lằn lbiza

 

Lanthanotidae/ Earless monitor lizards/ Họ thằn lằn thiếu tai

 

Lanthanotidae spp./ Earless monitor lizards/ Các loài thằn lằn không tai (hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với các mẫu vật từ tự nhiên)

 

Polychrotidae/ Anoles

 

 

Anolis agueroi (Cuba)

 

 

Anolis baracoae (Cuba)

 

 

Anolis barbatus (Cuba)

 

 

Anolis chamaeleonides (Cuba)

 

 

Anolis equestris (Cuba)

 

 

Anolis guamuhaya (Cuba)

 

 

Anolis luteogularis (Cuba)

 

 

Anolis pigmaequestris (Cuba)

 

 

Anolis porcus (Cuba)

Scincidae/ Skink/ Họ Thằn lằn bóng

 

Corucia zebrata/ Prehensile-tailed skink/ Thằn lằn bóng đuôi cong

 

Teiidae/ Caiman lizards, tegu lizards/ Họ Thằn lằn caiman

 

Crocodilurus amazonicus/ Semi-aquatic teiid lizard/ Thằn lằn cá sấu amazon

 

 

Dracaena spp./Caiman lizards/ Các loài Thằn lằn cá sấu thuộc giống Dracaena

 

 

Salvator spp./ Salvator lizard/Các loài kỳ đà thuộc giống Salvator

 

 

Tupinambis spp.Tegu lizards/ Các loài Thằn lằn tegu thuộc giống Tupinambis

 

Varanidae/ Monitor lizards/ Họ Kỳ đà

 

Varanus spp./ Monitor lizards/ Các loài Kỳ đà (trừ các loài ghi trong Phụ lục I)

 

Varanus bengalensis/ Indian monitor, Belgan monitor/ Kỳ đà belgan

 

 

Varanus flavescens/ Yellow monitor/ Kỳ đà vàng

 

 

Varanus griseus/ Desert monitor/ Kỳ đà sa mạc

 

 

Varanus komodoensis/ Komodo dragon/ Rồng đất komodo

 

 

Varanus nebulosus/ Clouded monitor/ Kỳ đà vân

 

 

Xenosauridae/ Chinese crocodile lizard/ Họ Thằn lằn cá sấu trung quốc

Shinisaurus crocodilurus/ Chinese crocodile lizard/ Thằn lằn cá sấu

 

 

SERPENTES/ Snakes/ Bộ Rắn

Boidae/ Boas/ Họ trăn nam mỹ

 

Boidae spp./ Boids, Boas/ Tất cả các loài Trăn thuộc họ Boidae (trừ các loài được quy định tại Phụ lục I)

 

Acrantophis spp./Madagascar boa/ Các loài Trăn Madagascar

 

 

Boa constrictor occidentalis/ Argentina boa constrictor/ Trăn argentina

 

 

Epicrates inornatus/ Puerto rican boa/ Trăn puerto rica

 

 

Epicrates monensis/ Mona boa/ Trăn mona

 

 

Epicrates subflavus/ Jamaican boa/ Trăn jamaica

 

 

Sanzinia madagascariensis/ Madagascar tree boa/ Trăn cây madagascar

 

 

Bolyeriidae/ Round Island boas/ Họ Trăn đảo

 

Bolyeriidae spp./ Round islands boas/ Các loài Trăn thuộc họ Bolyeriidae  (trừ các loài được quy định tại Phụ lục I)

 

Bolyeria multocarinata/ Round island (Mauritus) boa/ Trăn đảo tròn Mauritus

 

 

Casarea dussumieri/ Round island boa/ Trăn đảo tròn nam mỹ

 

 

Colubridae/ Typical snakes, water snakes, whipsnakes/ Họ Rắn nước

 

 

Atretium schistosum/ Olivaceous keel-back water snake/ Rắn nước gờ lưng nâu (Ấn Độ)

 

 

Cerberus rynchops/ Dog-faced water snake/ Rắn ráo răng chó (Ấn Độ)

 

Clelia clelia/ Mussurana snake/ Rắn mussurana

 

 

Cyclagras gigas/ False water snake/ Rắn nước giả

 

 

Elachistodon westermanni/ Westernman’s snake/ Rắn Westernman

 

 

Ptyas mucosus/ Asian rat snake/ Rắn ráo trâu, hổ trâu

 

 

 

Xenochrophis piscator/ Chiquered keel-back water snake/ Rắn nước gờ lưng (Ấn Độ)

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri/Bar-necked Keelback/rắn nước khoang cổ (Ấn Độ)

 

 

Xenochrophis tytleri/Andaman keelback / Rắn nước andaman (Ấn Độ)

Elapidae/ Cobras, coral snakes/ Họ Rắn hổ

 

Hoplocephalus bungaroidesBroad-headed snake/ Rắn cạp nia đầu to

 

 

 

Micrurus diastema/Atlanta coral snake/ Rắn san hô (Honduras)

 

 

Micrurus nigrocinctus/ Black banded coral snake/ Rắn biển khoang (Honduras)

 

 

Micrurus ruatanus /Roatán coral snake /Rắn sọc khoanh san hô (Honduras)

 

Naja atra/ Chinese Cobra/ Rắn hổ mang trung quốc

 

 

Naja kaouthia/ Monocled cobra/ Rắn hổ mang kao-thia

 

 

Naja mandalayensis/ Burmese spitting cobra/ Rắn hổ myanmar

 

 

Naja naja/ Indian cobra/ Rắn hổ mang thường

 

 

Naja oxiana/ Central Asian cobra/ Hổ mang oxiana

 

 

Naja philippinensis/ Philippine cobra/ Rắn hổ mang philippine

 

 

Naja sagittifera/Andaman cobra/ Rắn hổ ấn độ

 

 

Naja samarensis/ Southeastern Philippine cobra/ Rắn hổ đông nam philippine

 

 

Naja siamensis/ Indo-Chinese cobra/ Rắn hổ mang thái lan

 

 

Naja sputatrix/ Javan spitting cobra/ Rắn hổ java

 

 

Naja sumatrana/ Equatorial spitting cobra/ Rắn hổ mang sumatra

 

 

Ophiophagus hannah/ King cobra/ Rắn hổ mang chúa

 

Loxocemidae/ Mexican dwarf boa/ Họ Trăn mexico

 

Loxocemidae spp./ Mexican pythons/ Các loài thuộc họ Loxocemidea

 

Pythonidae/ Pythons/ Họ Trăn

 

Pythonidae spp./ Pythons/ Các loài Trăn thuộc họ Pythonidae (trừ các phụ loài được quy định Phụ lục I)

 

Python molurus molurus/ Indian (rock) python/ Trăn đất ấn độ

 

 

Tropidophiidae/ Wood boas/ Họ Trăn cây

 

Tropidophiidae spp./ Wood boas/ Các loài Trăn cây thuộc họ Tropidophiidae

 

Viperidae/ Vipers/ Họ Rắn lục

 

 

 

Atheris desaixi /Mount Kenya bush viperRắn lục bụi rậm kenya

 

 

Bitis worthingtoni /Kenya horned viper/ Rắn lục sừng kenya

 

 

 

Crotalus durissus/ South American rattlesnake/ Rắn săn chuột nam mỹ (Honduras)

 

 

Daboia russelii/ Russell’s viper/ Rắn lục russell (Ấn Độ)

 

Pseudocerastes urarachnoides

 

 

Trimeresurus mangshanensis/Mangshan pit-viper/Rắn lục đất mangshan

 

Vipera ursinii/ Orsini’s viper/ Rắn lục orsini (chỉ áp dụng đối với quần thể của châu Âu, trừ quần thể ở khu vực Liên bang Xô Viết cũ không thuộc các Phụ lục của CITES)

 

 

 

Vipera wagneri/ Wagner’s viper/ Rắn lục wagner

 

TESTUDINES/BỘ RÙA

Carettochelyidae/ Pig-nosed turtles/ Họ Rùa mũi lợn

 

Carettochelys insculpta/ Pig-nosed turtle/ Rùa mũi to australia

 

Chelidae/ Austro-American side-necked turtles/ Họ Rùa cổ rắn

 

Chelodina mccordi/ Roti Island snake-necked turtle/ Rùa cổ rắn (hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên)

 

Pseudemydura umbrina/ Western (Short necked) swamp tortoise/ Rùa cổ rắn đầm lầy

 

 

Cheloniidae/ Marine turtles/ Họ Rùa biển

Cheloniidae spp./Marine (sea) turtles/ Các loài Rùa biển thuộc họ Cheloniidae

 

 

Chelydridae/ Snapping turtles/Họ rùa đớp

 

 

Chelydra serpentina/common snapping turtle/ Rùa cá sấu (Hoa Kỳ)

 

 

Macrochelys temminckii/ Alligator snapping turtle/ Rùa mõm cá sấu bắc mỹ (Hoa Kỳ)

Dermatemydidae/ Central American river turtle/ Họ Rùa sông trung mỹ

 

Dermatemys mawii/ Central American river turtle/ Rùa sông trung mỹ

 

Dermochelyidae/ Leatherback turtle/ Họ Rùa da

Dermochelys coriacea/ Leather-back turtle/ Rùa da

 

 

Emydidae/ Box turtles, freshwater turtles/ Họ Rùa đầm lầy

 

Clemmys guttata/Spotted turtle/Rùa chấm

 

 

Emydoidea blandingii/Blanding’s turtle/ Rùa blanding

 

 

Glytemys insculpta/ Wood turtle/ Rùa gỗ

 

Glytemys muhlenbergii/ Bog turtle/ Rùa đầm lầy

 

 

 

 

Graptemys spp./ Map turtles/ Các loài Rùa nhám thuộc giống Graptemys (Hoa Kỳ)

 

Malaclemys terrapin/Diamonback terrapin/Rùa đầm kim cương

 

 

Terrapene spp./ Box turtles/ Các loài Rùa hộp thuộc giống Terrapene (trừ những loài quy định tại Phụ lục I)

 

Terrapene coahuila/ Coahuila box turtle/ Rùa hộp coahuila

 

 

Geoemydidae/ Box turtles, freshwater turtles/ Họ Rùa nước ngọt

Batagur affinis/ Tuntung sungai/ Rùa tungtung sungai malaysia

 

 

Batagur baska/ River terrapin/ Rùa hoàng gia

 

 

 

Batagur borneoensis /Painted terrapin/Rùa sơn (hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên).

 

 

Batagur dhongoka/ Three-striped roofed turtle/Rùa mái nhà ba sọc

 

 

Batagur kachuga/ Red-crowned roofed turtle/Rùa mái nhà đầu đỏ

 

 

Batagur trivittata/ Burmese roofed turtle/Rùa mái nhà Myanmar (hạn ngạch bằng không đối với mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại)

 

 

Cuora spp./ Box turtle/ Các loài Rùa hộp giống Cuora. (Trừ các loài thuộc Phụ lục I. Hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên bằng không đối với các loài Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordiC. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C.  yunnanensis, C. zhoui)

 

Cuora bourreti/ Bourret’s Box Turtle/Rùa hộp trán vàng miền trung

 

 

Cuora picturata/ Southern Vietnam Box Turtle/ Rùa hộp trán vàng miền nam

 

 

 

Cyclemys spp./Asian leaf turtle/ Các loài rùa lá châu Á thuộc ging Cyclemys

 

Geoclemys hamiltonii/ Spotted (black) pond turtle/ Rùa nước ngọt đốm đen

 

 

 

Geoemyda japonica/Ryukyu black-breasted leaf turtle/Rùa đất lưng gù Ryukyu

 

 

Geoemyda spengleri/ Black-breasted leaf turtle/ Rùa đất spangle

 

 

Hardella thurjii/ Brahminy river turtle/Rùa sông Brahminy

 

 

Heosemys annandalii /Yellow-headed temple turtle/ Rùa răng (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên)

 

 

Heosemys depressaArakan forest turtle/ Rùa rừng arakan (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên)

 

 

Heosemys grandis/  Giant asian pond turtle/ Rùa đất lớn

 

 

Heosemys spinosa/ Spiny turtle/ Rùa đất gai

 

 

Leucocephalon yuwonoi/ Sulawesi forest turtle/ Rùa rừng sulawesi

 

 

Malayemys macrocephala/ Malayansnail-eating turtle/ Rùa malay

 

 

Malayemys subtrijuga/ Mekong snail-eating turtle/Rùa ba gờ

 

Mauremys annamensis /Annam leaf turtle/ Rùa trung bộ

 

 

 

 

Mauremys iversoni/ Fujian pond turtle/ Rùa ao fujian (Trung Quốc)

 

Mauremys japonica/ Japanese pond turtle/ Rùa đầm nhật bản

 

 

 

Mauremys megalocephala / Chinese big-headed pond turtle (Trung Quốc)

 

Mauremys mutica/ Asian yellow pond turtle/ Rùa câm

 

 

Mauremys nigrican/ Red-necked pond turtle/Rùa đầm cổ đỏ

 

 

 

Mauremys pritchardi/ Pritchard’s pond turtle/Rùa đầm Pritchard (Trung Quốc)

 

 

Mauremys reevesii/ Chinese three-keeled pond turtle/Rùa ba quỳ trung quốc (Trung Quốc)

 

 

Mauremys sinensis Chinese stripe-necked turtle/ Rùa cổ sọc (Trung Quốc)

Melanochelys tricarinata/ Three-keeled land tortoise/ Rùa ba quỳ

 

 

 

Melanochelys trijuga/Indian black turtle/Rùa đen ấn độ

 

Morenia ocellata/ Burmese swamp turtle/ Rùa đầm Myanmar

 

 

 

Morenia petersi/Indian eyed turtle/Rùa mắt ấn độ

 

 

Notochelys platynota/ Malayan flat-shelled turtle/ Rùa mai phẳng malaysia

 

 

 

Ocadia glyphistoma/ Guangxi stripe-necked turtle/ Rùa cổ vằn trung quốc (Trung Quốc)

 

 

Ocadia philippeni/ philippen’s stripe-necked turtle/ Rùa cổ sọc philippine (Trung Quốc)

 

Orlitia borneensis /Malaysian giant turtle/Rùa lớn malaysia (Hạn ngạch xuất khẩu vì mục đích thương mại bằng không đối với mẫu vật đánh bắt từ tự nhiên)

 

 

Pangshura spp./ Các loài Rùa thuộc giống Pangshura (trừ các loài quy định tại Phụ lục I)

 

Pangshura tecta/ Indian roofed turtle/ Rùa pangshura técta

 

 

 

Sacalia bealei/ Beal’s eyed turtle/ Rùa bốn mắt

 

 

 

Sacalia pseudocellata/ False-eyed turtle/ Rùa mắt giả (Trung Quốc)

 

Sacalia quadriocellata/ Asean four-eyed turtle/ Rùa bốn mắt châu Á

 

 

Siebenrockiella crassicollis/ Black marsh turtle/ Rùa cổ lớn

 

 

Siebenrockiella leytensisphilippine pond turtle/ Rùa leyten

 

 

Vijayachelys silvatica/Cane turtle/Rùa que

 

Platysternidae/ Big-headed turtle/ Họ Rùa đầu to

Platysternidae spp./Big-headed turtle/ Các loài thuộc họ rùa đầu to

 

 

Podocnemididae/ Afro-American side-necked turtles/ Họ Rùa đầu to

 

Erymnochelys madagascariensis/ Madagascar big-headed side-neck turtle/ Rùa đầu to Madagascar

 

 

Peltocephalus dumerilianus/ Big-headed Amazon river turtle/ Rùa đầu to sông Amazon

 

 

Podocnemis spp./ South American river turtles/ Các loài Rùa sông Amazon và Rùa sông nam mỹ thuộc giống Podocnemis

 

Testudinidae/ Tortoises/ Họ Rùa núi

 

Testudinidae spp./ True tortoises/ Các loài Rùa cạn thuộc họ Testudinidae (Trừ các loài quy định tại Phụ lục I. Hạn ngạch xuất khẩu mẫu vật từ tự nhiên hàng năm là bằng không áp dụng cho loài Centrochelys sulcata được khai thác từ tự nhiên và buôn bán vì mục đích thương mại)

 

Astrochelys radiata/ Radiated tortoise/ Rùa phóng xạ

 

 

Astrochelys yniphora/ Ploughshare tortoise/ Rùa lưỡi cày

 

 

Chelonoidis nigra/Galapagos tortoise/ Rùa galápagos

 

 

Geochelone elegans

 

 

Geochelone platynota/ Burmese star tortoise/Rùa sao myanmar

 

 

Gopherus flavomarginatus/ Bolson gopher tortoise/ Rùa góc bôn-sơn

 

 

Malacochersus tornieri

 

 

Psammobates geometricus/ Geometric tortoise/ Rùa mai hình răng

 

 

Pyxis arachnoides/ Spider tortoise/ Rùa mai nhện

 

 

Pyxis planicauda/ Flat-tailed tortoise/ Rùa nhện mai phẳng

 

 

Testudo kleinmanni/ Egyptian tortoise/ Rùa núi ai cập

 

 

Trionychidae/ Soft-shelled turtles, terrapins/ Họ Ba ba

 

Amyda cartilagineaAsian soft-shelled turtle/ Cua đinh, Ba ba nam bộ

 

 

 

Apalone ferox/ Florida softshell turtleBa ba Florida (Hoa Kỳ)

 

 

Apalone mutica/ smooth softshell turtle / Ba ba trơn bắc mỹ (Hoa Kỳ)

 

 

Apalone spinifera/ spiny softshell turtleBa ba gai châu M (trừ phụ loài quy định tại Ph lục I) (Hoa Kỳ)

Apalone spinifera atra/ Cuatro cienegas (black) soft-shelled turtle/ Ba ba đen cienegas

 

 

 

Chitra spp./ Các loài thuộc giống Chitra (Trừ các loài thuộc Phụ lục I).

 

Chitra chitra/ Southeast Asian Narrow-headed Softshell Turtle/Ba ba đầu hẹp Đông Nam Á

 

 

Chitra vandijki/Burmese narrow-headed softshell turtle/Ba ba đầu dẹt Myanmar

 

 

 

Cyclanorbis elegans/ Nubian Flapshell Turtle/Ba ba mai phng nubian

 

 

Cyclanorbis senegalensis /Senegal Flapshell Turtle/Ba ba senegal

 

 

Cycloderma aubryi /Aubry’s flapshell turtle/Ba ba mai phẳng aubry

 

 

Cycloderma frenatum /Zambezi flapshell turtle/ Ba ba mai phẳng zambezi

 

 

Dogania subplana/Malayan softshell turtle/ Ba ba malayan

 

 

Lissemys ceylonensis/ Softshell terrapin/Rùa mai mềm nước ngọt

 

 

Lissemys punctata/ Flap-shelled turtle/ Ba ba lưng dẹp ấn độ

 

 

Lissemys scutataBurmese flap-shelled turtle/ Ba ba vảy

 

 

Nilssonia formosa/ Burmese peacock turtle softshell turtle/Ba ba đuôi công Myanmar

 

Nilssonia gangeticus/India softshell turtle/Rùa mai mềm Ấn Độ

 

 

Nilssonia hurum/ Indian Peacock Softshell Turtle/Ba ba đuôi công Ấn Độ

 

 

 

Nilssonia leithii/Leith’s Softshell Turtle/Rùa mai mềm leith

 

Nilssonia nigricans/Black softshell turtle/Ba ba đen

 

 

 

Palea steindachneriWattle-necked soft-shelled turtle/ Ba ba gai

 

 

Pelochelys spp./ Các loài Giải thuộc giống Pelochelys

 

 

Pelodiscus axenariaChinese soft-shell turtle/ Rùa mai mềm trung quốc

 

 

 Pelodiscus maackii/Northern Chinese softshell turtle/Rùa mai mềm bắc trung quốc

 

 

Pelodiscus parviformis/Lesser Chinese softshell turtle/Rùa mai mềm trung quốc nhỏ

 

 

Rafetus euphraticus /Euphrates softshell turtle/ Rùa mai mềm euphrates

 

 

Rafetus swinhoei/Shanghai soft-shell turtle/Giải thượng hải

 

 

Trionyx triunguis /African softshell turtle/ Rùa mai mềm Châu Phi

 

 

IV. LỚP LƯỠNG CƯ/ AMPHIBIA
(AMPHIBIANS)

ANURA/ BỘ KHÔNG ĐUÔI

Aromobatidae/ Cryptic forest frogs/ Họ ch rừng

 

Allobates femoralis/ Brilliant-thighed poison frog/ Ếch hình đùi

 

 

Allobates hodli/ Pan-Amazonian frog/ Ếch liên vùng amazon

 

 

Allobates myersi/ Myers’s poison frog/ Ếch độc phi tiêu nhỏ

 

 

Anomaloglossus rufulus/ Gorzula’s Poison Frog/ Ếch độc gorzula

 

 

Allobates zaparo/Sanguine Poison Frog/Ếch độc đỏ

 

Bufonidae/ Toads/ Họ Cóc

Amietophrynus channingi/ Cameroon Toad/ Cóc Came