Thực hiện hoạt động gia công, SXXK trong kho ngoại quan (công văn 2439/GSQL-GQ2 ngày 09/08/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2439/GSQL-GQ2
V/v gia công, sản xuất xuất khẩu hàng thực phẩm đông lạnh

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Xuân Tính.
(Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho, Phong Th, Lai Châu)

Trả lời văn bản số: 02 CV/2019 ngày 25/7/2019 của Công ty xuất nhập khẩu Xuân Tính về việc tạo điều kiện cho Công ty được gia công, sản xuất xuất khẩu hàng thực phẩm đông lạnh trong khu vực kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/6/2014 quy định:

Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi đ chờ xuất khu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/6/2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan được thực hiện hợp đồng nhận hàng hóa gửi kho ngoại quan; được di chuyển hàng hóa trong kho ngoại quan theo thỏa thuận với chủ hàng hóa.

Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu kim tra hàng hóa của cơ quan hải quan. Định kỳ 03 tháng một lần, doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan phải thông báo bằng văn bản với Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan về hiện trạng hàng hóa và tình hình hoạt động của kho ngoại quan;

b) Chủ hàng hóa được gia cố bao bì, phân loại hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa và thực hiện các công việc khác dưới sự giám sát của công chức hải quan; được chuyn quyền sở hữu hàng hóa. Việc chuyn hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan nơi lưu giữ hàng hóa đó.”

– Căn cứ Khoản 5 Điều 63 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 01/6/2014 quy định:

Doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan … chủ hàng hóa có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động của kho ngoại quan… ”.

– Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Chủ kho ngoại quan là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có ngành nghề kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khu và dịch vụ đại  làm thủ tục hải quan”

– Căn cứ Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan:

“Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đi với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

1. Gia cố, chia gói, đóng gói bao bì; đóng ghép hàng hóa; phân loại phẩm cấp hàng hóa, bảo dưng hàng hóa.

2. Lấy mẫu hàng hóa để phục vụ công tác quản lý hoặc làm thủ tục hải quan.

3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa.

4. Riêng đối với kho ngoại quan chuyên dùng chứa hóa chất, xăng dầu, nếu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và yêu cầu quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan được phép pha chế, chuyển đi chng loại hàng hóa.”

Theo quy định trên, trường hp Công ty đề xuất được thực hiện hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu hàng thực phẩm đông lạnh trong khu vực kho ngoại quan là không có cơ sở. Đề nghị Công ty thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ kho ngoại quan theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động, kinh doanh kho ngoại quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH xuất nhập khẩu Xuân Tính được biết. Trường hp phát sinh vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GQ2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                      Vũ Lê Quân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!