Tiêu hủy hàng nhập SXXK (công văn 3542/TCHQ-TXNK ngày 14/07/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3542/TCHQ-TXNK
V/v tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1143/HQLA-NV ngày 02/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu “đ) Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được phép tiêu hủy tại Việt Nam và thực tế đã tiêu huỷ.”

Căn cứ khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định về Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật “1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu trước ngày 25/4/2021 nhưng được phép tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy sau ngày 25/4/2021 được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, trả lời doanh nghiệp.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!