Tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và định mức thực tế (cong văn 1110/GSQL-GQ2 ngày 08/04/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1110/GSQL-GQ2
V/v thu gom, xử lý phế liệu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tập Đoàn OETEK Việt Nam.
(đ/c: Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội)

Trả lời công văn số 2002/2019-CV và công văn số 2102/2019-CV của Công ty TNHH Tập Đoàn OETEK Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu dư thừa và xây dựng định mức thực tế sản xuất, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu dư thừa:

a) Về chính sách mặt hàng:

– Căn cứ theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

– Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về qun lý chất thải và phế liệu;

– Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Theo đó, đề nghị Công ty xác định nguyên liệu, vật tư thực hiện tiêu hủy để đối chiếu với quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP , Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT nêu trên và các văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về thủ tục tiêu hủy đề nghị Công ty liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi Công ty thực hiện tiêu hủy để được hướng dẫn thực hiện.

b) Về thủ tục hải quan:

– Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định “Việc tiêu hủy các phế liệu, phế phẩm, phế thải (nếu có) chỉ được phép thực hiện sau khcó văn bản cho phép của Sở Tài nguyên – Môi trường và phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan Hải quan.”.

– Căn cứ theo quy định tại Điều 72 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; khoản 42 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BCT ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với hoạt động thực tế phát sinh của Công ty để thực hiện. Trường hợp còn vưng mắc về thủ tục hải quan thì đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc xây dựng định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu:

Căn cứ theo quy định tại khoản 35 Điều 1, mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Theo đó, việc xác định định mức thực tế thực hiện theo hướng dẫn tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC và thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất theo năm tài chính. Trường hợp trong quá trình thực hiện còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục hải quan nơi nộp báo cáo quyết toán để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Tập Đoàn OETEK Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân

 

Link tải về:

CV 1110.GSQL-GQ2 ngày 8.4.19 tiêu hủy nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu dư thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!