Xử lý hàng hóa bị cháy tại kho ngoại quan (công văn 6615/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 6615/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng công ty bảo hiểm BIDV.

Trả lời công văn số 1876/CV-GĐBT ngày 19/8/2020 và số 2201/CV-GĐBT ngày 28/9/2020 của Tổng công ty bảo hiểm BIDV liên quan đến các lô hàng hạt điều của Công ty Bờ Biển Ngà, Công ty Nông sản BIVC Quốc tế và của Công ty Việt Phi bị cháy ngày 09/4/2020 tại kho ngoại quan Công ty Cổ phần Thành Chí tại đường số 13, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Căn cứ Luật Hải quan 2014, căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ thì hàng hóa gửi kho ngoại quan khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Đối với lô hàng hạt điều thô của Công ty Bờ Biển Ngà, Công ty Nông sản BIVC Quốc tế và Công ty Việt Phi nhập từ Tanzania gửi kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Thành Chí đã bị cháy, hỏng không còn nguyên trạng, đặc trưng của hạt điều thô dùng để sản xuất thành phẩm, không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng vẫn còn giá trị sử dụng cho mục đích khác và doanh nghiệp muốn thanh lý bán vào nội địa, phải thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa theo quy định tại Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP dẫn trên; thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2020 của Bộ Tài chính, theo đó, chủ hàng hóa khai tên hàng, mã số hàng hóa; áp dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai, sau khi hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu, chủ hàng thực hiện thanh lý cho các doanh nghiệp khác theo nhu cầu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Tổng công ty bảo hiểm BIDV được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 6615.TCHQ-GSQL ngày 14.10.20 xử lý hàng hóa sau hỏa hoạn (bị cháy tại kho ngoại quan)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!