Loại hình B13 xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu thì được hoàn thuế

error: Content is protected !!