Người mua hàng dưới 14 tuổi thì không phải khai CMND trên tờ khai

error: Content is protected !!