Chuyển giao máy móc thiết bị đã qua sử dụng giữa các DNSX hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng (Công văn 2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/08/2019)

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2645/BKHCN-ĐTG
V/v vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích s dụng hàng hóa nhập khu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH chế tạo Majestic Plywood

Phúc đáp Văn bản s 08082019 đề ngày 08/8/2019 của Công ty TNHH chế tạo Majestic Plywood đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

– Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 15/6/2019 với mục đích ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, có khả năng gây mất an toàn và gây ô nhiễm môi trường.

– Quan điểm chung khi xây dựng các quy định quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng là quản lý máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ nước ngoài lần đầu nhập khẩu về Việt Nam. Do đó, đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đang ở trong lãnh thổ Việt Nam, khi chuyển giao giữa các doanh nghiệp sản xuất trong lãnh thổ Việt Nam hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng ngay trên lãnh thổ Việt Nam sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH chế tạo Majestic Plywood biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục H
quan (để phối hợp);
– Thứ trưởng Tr
n Văn Tùng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

Nguyễn Nam Hải

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!