Loại hình G13 hàng xuất khẩu sau đó tái nhập phải kiểm hóa (công văn 3822/TCHQ-TXNK ngày 30/07/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3822/TCHQ-TXNK
V/v không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1489/HQBD-TXNK ngày 9/7/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc khi không thu thuế hàng tái nhập sửa chữa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hoàn thuế đối với trường hợp: “Người nộp thuế đã nộp thuế xuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu khẩu ”

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”

Căn cứ Điều 33 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩugồm: a) Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam… ”

Căn cứ khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 37a Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định các trường hợp không thu thuế gồm: “Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định này”.

Căn cứ theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế sẽ thực hiện khai báo theo mã loại hình G13 – tạm nhập miễn thuế.

Căn cứ điểm a khoản 6 Điều 27 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/5/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ doanh nghiệp ưu tiên) nếu đủ cơ sở để xác định hàng hóa tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây, tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần đầu không phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thì ban hành quyết định không thu thuế ngay trong thông quan. Việc ban hành quyết định không thu thuế thực hiện tương tự ban hành quyết định hoàn thuế quy định tại Điều 22 Quy trình này ”

Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập nguyên trạng (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài) được hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, như vậy, đối với trường hợp này cơ quan hải quan phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 27 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về quy trình hoàn thuế, không thu thuế để làm cơ sở ban hành quyết định không thu thuế trong thông quan đối với hàng hóa tái nhập.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-Đ.Thuận (4b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!