DNCX thuê kho ngoài để lưu giữ vật tư, không được thực hiện sản xuất (công văn 4247/TCHQ-GSQL ngày 28/06/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4247/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

– Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam;
(Lô A1, A2, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh)
– Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số FS-TC/2019-0232 ngày 24/4/2019 của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam (là DNCX) về việc xin gửi nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất vào kho Mapletree Logistics Park Phase 3 VN tại Bình Dương; trên cơ sở công văn số 1619/HQHCM-GSQL ngày 07/06/2019 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra điều kiện kho tại Biên bản số 22/BBKT-HQTDM ngày 28/5/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và căn cứ các quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam được thuê kho của Công ty TNHH Kuehne + Nagel có địa chỉ tại Mapletree Logistics Park Phase 3 VN, Block 9, 18L2-3, đường Tạo Lực số 5, KCN Việt Nam Singapore II, Bình Dương để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm do Công ty sản xuất, Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này, thời hạn thuê kho kể từ ngày ký công văn này đến ngày 31/7/2020. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ (nếu có), 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho ngày 31/7/2020.

2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.

3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

4. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa của Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam tại kho thuê theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, hoặc vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                             Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!