Hướng dẫn khai báo tiêu chí xuất xứ C/O mẫu CPTPP (Công văn 113/GSQL-GQ4 ngày 20/01/2021)

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 113/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc CPTPP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
(Đ/c: Xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả lời công văn số 03/2021/YMVN-CO của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam nêu vướng mắc liên quan đến khai báo tiêu chí xuất xứ trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Theo đó, điểm 3 quy định “Yêu cầu tối thiểu đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa” đối với hàng hóa nhập khẩu phải thể hiện cụ thể tiêu chí xuất xứ mà hàng hóa đáp ứng (Ví dụ: trường hợp hàng hóa nhập khẩu có mã HS 851679 đáp ứng quy tắc xuất xứ là RVC không thấp hơn 35% theo công thức tính trực tiếp quy định tại Phụ lục I Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ Công Thương thì trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải thể hiện cụ thể tỷ lệ phần trăm Hàm lượng giá trị khu vực (RVC) đạt được).

Đề nghị Công ty nghiên cu quy định để thực hiện và trường hợp gặp vướng mắc khi thực hiện thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ
4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!