Thuốc BVTV thuế GTGT 5% (công văn 12900/BTC-CST ngày 22/10/2018)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12900/BTC-CST
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

– Công ty cổ phần giải pháp nông nghiệp tiên tiến;
– Công ty TNHH thương mại sản xuất Thôn Trang;
– Công ty TNHH thuốc bảo vệ thực vật Mekong;
– Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Phú Nông;
– Công ty TNHH Tập đoàn An Đông;
– Công ty TNHH Việt Thắng;
– Công ty TNHH Phú Nông;
– Công ty cổ phần Nicotex.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT thì: “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

– Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: Mặt hàng “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Việc thực hiện thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Vụ PC; TCT; TCHQ;
– Lưu: VT, CST (16b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!