Đính chính công văn 5575/TCHQ-GSQL hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ EVFTA (Công văn 5682/TCHQ-VP ngày 27/08/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5682/TCHQ-VP
V/v đính chính công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 5575/TCHQ-GSQL về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 với nội dung như sau:

Sửa lại nội dung “….Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2020)….” tại mục 1 và mục 3 công văn số 5575/TCHQ-GSQL thành: “….Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019).

Các nội dung khác tại công văn số 5575/TCHQ-GSQL dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;

– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TC) (để p/h);
– Phòng TM và CN Việt Nam (để p/h);
– Phòng TM Châu Âu tại Việt Nam-EuroCham (để p/h);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (để đăng tải);
– Cổng thông tin điện tử TCHQ (để đăng tải);
– Cổng Thông tin thương mại Việt Nam (để đăng tải);
– Báo Hải quan (để đăng tải);
– Lưu: VT, VP, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đàm Mạnh Hiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!