Phân loại hs code Lốp xe dùng cho khai thác mỏ 4011.80 (6156/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6156/TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc thuế mặt hàng Lốp xe dùng cho khai thác mỏ

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành ph Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16063/HQHP-KTSTQ ngày 25/11/2019 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng báo cáo về việc vướng mắc áp mã HS đối với mặt hàng Lốp xe chuyên dụng cho xe ô tô tải tự đổ dùng trong khai thác mỏ đối với Công ty CP thiết bị chuyên dụng và chuyển giao công nghệ, Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin, Công ty CP xuất nhập khẩu than Vinacomin và Công ty TNHH TM-DV và XD Phương Thảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa thì trong trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại.

Theo Danh mục HS, phân nhóm 4011.80 “- Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines:”: thuật ngữ “mining” ở đây nghĩa là “khai thác mỏ” (bao gồm cả mỏ lộ thiên và hầm mỏ).

Theo chú giải chi tiết HS 2012 thì các phân nhóm 4011.62, 4011.63, 4011.93, 4011.94 áp dụng cho loại lốp dùng cho xe và máy xây dựng hoặc xếp dỡ công nghiệp bao gồm cả các xe và máy khai thác mỏ. Đối chiếu Bảng tương quan HS 2017 – HS 2012 của WCO cho thấy: các phân nhóm 4011.62, 4011.63, 4011.93, 4011.94 (HS 2012) chuyển đổi thành phân nhóm mới 4011.80 (HS 2017).

Ngày 08/5/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 2491/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng lốp đặc chủng bằng cao su chỉ sử dụng cho xe tự đổ (dumper) không lưu hành trên đường quốc lộ mà sử dụng chở hàng trong hầm mỏ thì được phân loại vào phân nhóm 4011.80 (mã HS 8 số tùy thuộc vào kích thước vành).

Do đó, căn cứ Danh mục HS, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu, trên cơ sở thông tin hàng hóa thực tế, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thống nhất phân loại mặt hàng Lốp xe chuyên dụng cho xe ô tô tải tự đổ không lưu hành trên đường quốc lộ mà chỉ dùng trong khai thác mỏ vào phân nhóm 4011.80 “- Loại dùng cho xe và máy xây dựng, hầm mỏ hoặc xếp dỡ công nghiệp ”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-Hồng (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!