Link tra cứu C/O mẫu JV dành cho cơ quan HQ (Công văn 8140/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8140/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra C/O

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, căn cứ công hàm số J.F:1609/2020 ngày 09/12/2020 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin C/O mu JV thuộc Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Ch nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu JV của Nhật Bản thông báo Cổng thông tin xác nhận tính hợp lệ của Giấy chứng nhận xuất xứ “EPA CO Reference System” tại đường dẫn: https://cts.jcci.or.ip/cec/origin.htm à điền tài khoản và mật khẩu à Chọn CO Reference và điền số tham chiếu C/O, ngày cấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
 Như trên;

– Đại sứ quán Nhật Bản;
– Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!