Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh (công văn 2024/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2024/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 849/HQTPHCM-GSQL ngày 12/4/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập (Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước) đến các ICDs thuộc cảng ICD Phước Long để thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, sau đó tiếp tục vận chuyển đến Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu để xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam:

Thực hiện theo quy định tại tiết d điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ). Theo đó, trường hợp hàng hóa quá cảnh có thực hiện chuyn tải, thay đổi phương chuyn, phương tiện vận tải, người khai hải quan gửi Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải 01 văn bản đề nghị theo Mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp được chp nhận, thực hiện khai báo trên từng tờ khai vận chuyển hoặc chứng từ vận chuyển theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Địa điểm thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải: thực hiện theo quy định tại điểm 9 khoản 19 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ).

2. Trường hợp vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ các cảng trung chuyển Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu (cảng dỡ hàng) đến các ICD thuộc cảng ICD Phước Long tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển tiếp đi Campuchia qua các cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh, Hoa Lư – Bình Phước:

a) Trường hợp các ICD thuộc cảng ICD Phước Long là cảng đích ghi trên vận đơn: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7413/TCHQ-GSQL ngày 23/11/2020 của Tổng cục Hải quan.

b) Trường hợp hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến các ICD thuộc cảng ICD Phước Long để thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (
03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!