Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh (công văn 7647/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7647/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc hàng hóa quá cảnh vận chuyển giữa cảng SP – ITC và cảng Cát Lái

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3105/HQHCM-GSQL ngày 23/10/2020 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh vận chuyển từ cửa khẩu Thường Phước đến cảng SP – ITC để chuyển tải sau đó tiếp tục vận chuyển đến cảng Cát Lái và ngược lại như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3 khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ), trường hợp hàng hóa quá cảnh thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, người khai hải quan phải thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển độc lập theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng. Theo đó:

1. Trách nhiệm của người khai hải quan:

Thực hiện theo quy định tại điểm c.1 khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu Thường Phước:

Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

3. Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI:

a) Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu Thường Phước đến cảng SP – ITC:

Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến tại cảng SP – ITC theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

b) Đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cảng SP – ITC đến cảng Cát Lái:

– Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi tại cảng SP – ITC theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

– Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến tại cảng Cát Lái theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!