Không áp dụng ưu đãi EVFTA hàng có xuất xứ từ New Caledonia (Công văn 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/07/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3336/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 985/HQBD-GSQL ngày 19/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây gọi tt là Nghị định 111/2020/NĐ-CP) thì New Caledonia không thuộc Danh sách lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu được hưởng ưu đãi EVFTA quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ HTQT-BTC;
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Cục CNTT & TKHQ (đ
 phối hợp);
– Cục HQ t
nh Bình Dương (thay trả lời cv 985/HQBD-GSQL);
– Lưu: VT, TXNK – Hường(3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!