C/O mẫu AJ có in chìm nhiều hàng chữ “PHOTOCOPY” (Công văn 875/TCHQ-GSQL ngày 07/02/2013)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 875/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về hình thức C/O mẫu AJ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 369/HQHCM-GSQL ngày 31/01/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc C/O mẫu AJ bản chính có in chìm nhiều hàng chữ “PHOTOCOPY”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 7461/TCHQ-GSQL thông báo về hình thức C/O mẫu AJ và JV do Nhật Bản cấp (có kèm theo bản mẫu CO) đã được Tổng cục Hải quan ban hành ngày 09/12/2009. Đề nghị đơn vị kiểm tra, đối chiếu C/O mẫu AJ theo hướng dẫn này (bản giấy mẫu C/O form AJ được gửi bổ sung kèm theo đây).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!