Giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (công văn 2834/BTC-CST ngày 29/03/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2834/BTC-CST
V/v thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

– Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, m nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2022.

Đ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15, Bộ Tài chính yêu cầu:

– Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15; chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo hệ thống quản lý thuế, phn mm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế bảo vệ môi trường theo mức thuế quy định tại Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 để người nộp thuế kê khai thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, m nhờn được thuận lợi, đúng quy định.

– Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hi quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, m nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 k từ ngày 01/4/2022.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc đ nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phn ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Bộ: Tư pháp, C
ông thương, Tài ngun và Môi trường;

– Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
– Trang thông tin điện tử BTC, TCT, TCHQ;
– Lưu: VT, Vụ CST(4)
.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thành Hưng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!